Nyheter
Publicerad
6 feb 2017

Otillåten forskning på Karolinska universitetssjukhuset

Det har i media uppmärksammats att Karolinska institutet (KI) och Karolinska universitetssjukhuset (KS) har bedrivit avancerad forskning på svårt sjuka patienter utan att ha inhämtat tillstånd. Mellan 2011 och hösten 2016 fick närmare 70 patienter, varav flera barn, en experimentell behandling med celler från moderkakor för att motverka en komplikation vid stamcellstransplantation, utan att KS fått tillstånd från berörda myndigheter. Det kliniska forskningsprojektet har nu stoppats. KI initierade 2016 en utredning om oredlighet i forskning.

Cancerfonden anser att det är ytterst allvarligt att det har bedrivits forskning på patienter inom cancervården utan tillstånd. Det är viktigt att såväl forskning som behandlingsmetoder håller sig till rådande regelverk så att patientsäkerheten och tilliten till vården upprätthålls.

Det är universitetets ansvar att se till att forskningen bedrivs på ett korrekt sätt, med de tillstånd som behövs, och enligt rådande regelverk. I detta fall har Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset misslyckats. Nu behöver det här komplexa ärendet utredas grundligt av KS och KI, och vi förväntar oss även att Centrala Etikprövningsnämnden (CEPN), som för närvarande granskar en artikel från projektet, yttrar sig snart. Det är tydligt att universitetet måste intensifiera sitt arbete med att höja kunskapen om, och respekten för, de regler och tillstånd som forskning ska bedrivas i enlighet med.

Finansiering från Cancerfonden

Den medicinskt sakkunnige läkaren för den kliniska forskningsstudien där man odlat moderkaksceller har för närvarande inga anslag från Cancerfonden. Han har däremot tidigare tilldelats anslag från Cancerfonden för sin forskning. När han 2016 ansökte om medel valde Cancerfondens forskningsnämnd att inte behandla ansökan, eftersom den ansvarige prefekten (institutionschefen, som bland annat ska garantera att forskningen bedrivs enligt reglerna) inte hade undertecknat den.

Ytterligare en forskare med koppling till forskningsprojektet har i december 2016 fått sina anslag från Cancerfonden frysta då han är medförfattare till en artikel som granskas av CEPN. När CEPN:s utredning är avslutad och KI har tagit ett beslut i oredlighetsärendet kommer Cancerfonden att vidta åtgärder. 

Lärosätets roll

Om det bedöms att en forskare i sin tjänsteutövning inom forskning, administration, organisation och ledning inte sköter sitt uppdrag korrekt, är det lärosätets ansvar att hantera detta. Cancerfondens fokus som forskningsfinansiär måste vara kvalitén på forskningen. Övriga frågor måste skötas av arbetsgivaren. De måste se till att alla behöriga tillstånd kontrolleras och godkänns innan behandling kan starta på människor.

Cancerfondens rutiner vid oredlighetsärenden

Alla anslag som Cancerfonden delar ut är givarnas pengar, vilket innebär ett stort ansvar. Cancerfonden anser att det är en allvarlig signal när ett lärosäte sänder en utredning om oredlighet vidare till CEPN. Om en forskare utreds för oredlighet, vilket kan innefatta slarv eller fusk i forskning och även felaktigt agerande när det gäller etiska tillstånd, kan Cancerfonden bordlägga beslutet om ett projekt ska beviljas medel, alternativt frysa redan beviljade anslag.

Det är en viktig försiktighetsåtgärd. När utredningarna är klara fattas ett nytt beslut, vilket kan innebära att bordläggningen och frysning av medel hävs. Om det visar sig att CEPN efter utredning hävdar att oredlighet i forskningen har förekommit, eller om erforderliga tillstånd inte har inhämtats under den tid forskaren erhöll anslag av oss för sin forskning, kommer vi att se över möjligheten att begära tillbaka dessa medel.

För att få en klar och konsekvent hantering i framtiden genomför Cancerfondens forskningsnämnd nu ett arbete med att utveckla organisationens policy kring hantering av oredlighetsärenden. Forskningssamarbeten blir allt mer komplexa, inte minst eftersom arbetet allt oftare bedrivs i internationella grupper. Det är viktigt att forskningen och dessa samarbeten kan utvecklas och att Cancerfonden, som en viktig finansiär, då också utvecklar sitt regelverk och sitt arbete utifrån hur forskningen bedrivs och organiseras.


Johanna Faijersson, PR- & pressansvarig
johanna.faijersson@cancerfonden.se

Visa fler