Lungcancer

År 2017 fick drygt 4 100 personer ett lungcancerbesked  och 3 803 personer avled i sjukdomen. Fler kvinnor än män insjuknar och sedan ett tiotal år avlider fler kvinnor av lungcancer än av bröstcancer. 

Insjuknandet bland kvinnor och har ökat med 2,4 procent de senaste 20 åren. Ökningen har dock planat ut och är de senaste tio åren 0,8 procent årligen. Hos män ses en årlig minskning både på 20 och 10 års sikt med 0,7 procent respektive 1,7 procent. 

Lungcancerforskningen har varit eftersatt 

Jämfört med vissa andra cancerformer har forskningen inom lungcancer historiskt sett varit eftersatt, även om det har funnits ett antal starka forskargrupper både i Sverige och internationellt.

Dagens lungcancerpatienter utreds med allt bättre diagnostiska metoder och kan i vissa fall erbjudas nya behandlingar. Lungcancer är i dag en av de cancerdiagnoser där läkemedelsutvecklingen är som snabbast. 

Stora skillnader mellan regionerna 

Men trots framsteg kvarstår många utmaningar och problem. Kvalitetsregistret för lungcancer redovisar både ett högre och ett lägre satt mål för samtliga kvalitetsindikatorer utom för väntetider som endast har ett mål. I Västra sjukvårdsregionen ligger de båda regionerna omväxlande högt och lågt jämfört med landets övriga regioner. Västra Götaland når ett av de högre målen och två av de lägre. Halland når tre av de lägre satta målen samt väntetidsmålet men inget av de höga.

Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv. Trots forskningsframsteg och flera nya behandlingar de senaste åren är överlevnaden fortfarande låg och prognosen vid lungcancer är sämre än för många andra cancersjukdomar. Den största anledningen är att sjukdomen oftast är i ett sent och obotligt skede när den upptäcks.

Lungcancer – symtom, orsak, behandling 

Indikatorer för jämförelsen

Kurativbehandling

Operation är den rekommenderade behandlingen vid lokaliserad sjukdom. Västra Götaland ligger näst högst i hela landet med 92 procent och når det högre satta målet på 90 procent opererade. Halland ligger strax under riksgenomsnittet med 85 procent vilket med råge är över det lägre satta målet på 79 procent.


 

Multidisciplinär konferens

Andel patienter som handläggs vid multidisciplinär konferens (MDK). Här råder stor spridning mellan såväl landets som Västra sjukvårdsregionens regioner. Målet är satt till att 95 procent ska handläggas med denna metod. Ingen region i landet når det högre målet. Halland  når 90 procent och klarar det lägre målet som är 70 procent. Västra Götaland ligger under riksgenomsnittet och där handläggs endast 59 procent av patienterna vid MDK. 

MÅL 70-95%
RIKET 75%


PET-DT

PET-scanning i kombination med datortomografi är en viktig undersökning för att förbättra möjligheterna till såväl korrekt diagnos som stadieindelning. Metoden är också användbar för att underlätta behandlingsplaneringen vid kurativt syftande strålbehandling. Både Västra Götaland på 96 procent och Halland på 94 procent ligger över den lägre målnivån på 90 procent.

MÅL 90-100%
RIKET  93%


Cytostatika vid strålbehandling

För patienter med lokalt avancerad lungcancer rekommenderas cytostatika i kombination med strålbehandling, så kallad kemoradioterapi. Behandlingen är mycket krävande och kommer aldrig kunna erbjudas samtliga patienter. Ändå är det anmärkningsvärt stora skillnader mellan landets regioner. Det högt satta målet är 75 procent och det lägre 50 procent. Ingen region i landet når det högre målet men Västra Götaland når 62 procent och ligger över det lägre satta målet. Halland är långt efter med 32 procent. 

MÅL 50-75%
RIKET  39%


Väntetid behandling

Enligt det standardiserade vårdförloppet för lungcancer ska väntetiden mellan remiss och läkemedelsbehandling inte vara mer än 40 dagar. Knappt hälften av landets regioner klarar det målet, och skillnaden mellan den bästa och sämsta regionen tyder på en stor förbättringspotential. I Halland når man målet med mediantiden 37 dagar. I Västra Götaland är mediantiden 48 dagar innan behandlingen startar.

   
Uppsala 23
Gotland 24
Dalarna 27
Jämtland Härjedalen 34
Örebro 37
Halland 37
Värmland 38
Kalmar 39
Norrbotten 39
MÅL 40
Blekinge 41
Östergötland 43
RIKET 43
Västerbotten 44
Stockholm 46
Västmanland 47
Gävleborg 47
Västra Götaland 48
Södermanland 49
Skåne 49
Västernorrland 50
Jönköping 57
Kronoberg 66

Överlevnad

1-års överlevnaden för patienter med spridd lungcancer i stadium IV vid diagnostillfället, och med WHO Performance status 0-2, – det vill säga ett relativt gott allmäntillstånd, är låg men har ökat något de senaste åren. 


Källor:

Nationella lungcancerregistret, NLCR, 2017
Statistik om nyupptäckta cancerfall, Socialstyrelsen 2018
Cancer i siffror 2018, Cancerfonden, Socialstyrelsen, 2018

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.