Rökfritt Sverige 2025 – kommer vi lyckas?

I Sverige får varje år 6 800 personer cancer till följd av rökning. Tobaksrökning är den största påverkbara orsaken till cancer och genom att fler är rökfria kan vi förebygga att människor drabbas av cancer och antalet cancerfall kan minska.

Person som tänder en cigarett
Foto: Melker Dahlstrand

Under 2005 ratificerade Sverige WHO:s tobakskonvention som handlar om hur världens länder kan skydda barn och vuxna mot att skadas och dö av tobak. Cancerfonden anser att den svenska tobakspolitiken – som ett minimum – bör svara upp mot tobakskonventionen och att det ska utarbetas en realistisk plan för att nå målet att fasa ut tobaksrökningen i människors liv. 

Priset på röktobak lägst i norden

Trots att rökningen minskat i omfattning de senaste 40 åren lockas varje år 10 000-tals ungdomar att börja röka. Många av dem fortsätter i vuxen ålder och utsätter sig därmed för en extremt hög risk att drabbas av lungcancer och andra rökrelaterade sjukdomar. Kunskapen om rökningens hälsoskadliga effekter är omfattande, men fortfarande röker nästan var tionde vuxen person i Sverige regelbundet. För att fasa ut rökningen krävs att samhället tar ansvar och skapar förutsättningar för alla att avstå tobak. 

Det finns flera utvärderade och beprövade insatser Sveriges politiker kan införa för att minska rökningen och få färre att börja röka. Höga skatter på tobak är en beprövad och väl fungerande samhällsåtgärd som minskar rökningen. Enligt WHO:s uträkningar leder en tioprocentig skattehöjning till en minskning av rökningen med närmare 5 procent. Vid internationella jämförelser är priset på röktobak i Sverige lågt – lägst i Norden och lägre än i både Tyskland och Storbritannien. 

Exponeringsförbud – en framgångsrik åtgärd

Att begränsa marknadsföringen är en annan beprövad insats med goda effekter. Tobaksindustrins marknadsföringskanaler är begränsad, men ännu har de tillgång till både synliga och effektiva kanaler, nämligen produkternas förpackningar och försäljningsställen som mataffärer, bensinstationer och andra butiker där tobak säljs.

Att, som flera länder redan gjort, införa lagstiftning som tvingar butikerna att flytta förpackningarna under disk eller till stängda skåp, har visat sig effektivt för att begränsa nyrekryteringen av unga rökare.

Cigarettpaket bakom disk i butik
Foto: Melker Dahlstrand

Exponeringsförbud för tobak är en vetenskapligt erkänd åtgärd som förespråkas av WHO. Tidigare i år publicerades en sammanställning av effekten från de 20 länder som redan infört åtgärden. I den fastställs att ju mer barn och unga exponeras för tobaksförpackningar desto större är risken att de senare börjar använda tobaksrelaterade produkter.

Totalt visar sig tobaksanvändningen minska med dryga 7 procent efter att exponeringsförbud införts i butiker. Flera länder har gått ännu längre för att begränsa marknadsföringen och infört neutralt utformade förpackningar utan logotyper och lockande färger, vilket har visat sig vara en effektiv metod för att minska rökningens attraktion. 

Konkret handlingsplan behövs 

Att Sverige står bakom Rökfritt Sverige 2025 är positivt men det behöver kompletteras med en handlingsplan där nödvändiga politiska åtgärder planeras för att nå en konsumtion under 5 procent fram till år 2025. Rökningen skiljer sig åt i olika grupper i samhället och i socioekonomiskt svaga grupper är det fler som röker.

För att nå ett rökfritt samhälle krävs att rökningen minskar i alla delar av samhället. På tobaksområdet är det både av omsorg om enskilda individer och ur ett folkhälsoperspektiv oerhört angeläget att minska, och på sikt helt få bort, användningen av tobaksprodukter. Genom att minska rökningen förebygger vi risken att människor drabbas av cancer.