Rökfritt Sverige 2025 – kommer vi lyckas?

I Sverige får varje år 6 800 personer cancer till följd av rökning. Tobaksrökning är den största påverkbara orsaken till cancer och genom att fler är rökfria kan vi förebygga att människor drabbas av cancer och antalet cancerfall kan minska.

Person som tänder en cigarett
Kunskapen om att rökning är skadligt är hög, men fortfarande röker nästan var tionde vuxen person i Sverige regelbundet. Foto: Melker Dahlstrand

Under 2005 ratificerade Sverige WHO:s tobakskonvention som handlar om hur världens länder kan skydda barn och vuxna mot att skadas och dö av tobak. Cancerfonden anser att den svenska tobakspolitiken – som ett minimum – bör svara upp mot tobakskonventionen och att det ska utarbetas en realistisk plan för att nå målet att fasa ut tobaksrökningen i människors liv.

Stor skillnad mellan samhällsgrupper

Trots att rökningen minskat i omfattning de senaste 40 åren lockas varje år 10 000-tals ungdomar att börja röka. Många av dem fortsätter i vuxen ålder och utsätter sig därmed för en extremt hög risk att drabbas av lungcancer och andra rökrelaterade sjukdomar.

Skuggor av personer som röker
5 200 personer dör årligen i cancer orsakad av rökning. Foto: Scandinav

Kunskapen om rökningens hälsoskadliga effekter är omfattande, men fortfarande röker nästan var tionde vuxen person i Sverige regelbundet. Trots en positiv trend med nedåtgående andel dagligrökare finns fortfarande stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper.

För att fasa ut rökningen krävs att samhället tar ansvar och skapar förutsättningar för alla att avstå tobak.

Efterlängtad skattehöjning - då sker den

Det finns flera utvärderade och beprövade insatser Sveriges politiker kan införa för att minska rökningen och få färre att börja röka. Höga skatter på tobak är en beprövad och väl fungerande samhällsåtgärd som minskar rökningen.

Enligt WHO:s uträkningar leder en tioprocentig skattehöjning till en minskning av rökningen med närmare 5 procent. Vid internationella jämförelser är priset på röktobak i Sverige lågt – lägst i Norden och lägre än i både Tyskland och Storbritannien.

Glädjande är att regeringen har aviserat en höjning av tobaksskatten 2023 men Sverige bör redan nu sätta en plan för att succesivt höja priset kommande år och ta sikte på den nivå som fler av våra grannländer ligger på där ett cigarettpaket kostar närmare 100 kronor.

Exponeringsförbud – en framgångsrik åtgärd

Att begränsa marknadsföringen är en annan beprövad insats med goda effekter. Tobaksindustrins marknadsföringskanaler är begränsade men ännu har de tillgång till både synliga och effektiva kanaler, nämligen produkternas förpackningar och försäljningsställen som mataffärer, bensinstationer och andra butiker där tobak säljs.

Ju mer barn exponeras desto större är risken att de börjar röka

Att, som flera länder redan gjort, införa lagstiftning som tvingar butikerna att flytta förpackningarna under disk eller till stängda skåp, har visat sig effektivt för att begränsa nyrekryteringen av unga rökare.

Exponeringsförbud för tobak är en vetenskapligt erkänd åtgärd som förespråkas av WHO. 2019 publicerades en sammanställning av effekten från de 20 länder som redan infört åtgärden.

En cigaretthylla i en butik
Totalt visar sig tobaksanvändningen minska med dryga 7 procent efter att exponeringsförbud införts i butiker.  Foto: Melker Dahlstrand

I den fastställs att ju mer barn och unga exponeras för tobaksförpackningar desto större är risken att de senare börjar använda tobaksrelaterade produkter.

Totalt visar sig tobaksanvändningen minska med dryga 7 procent efter att exponeringsförbud införts i butiker.

Flera länder har gått ännu längre för att begränsa marknadsföringen och infört neutralt utformade förpackningar utan logotyper och lockande färger, vilket har visat sig vara en effektiv metod för att minska rökningens attraktion. 

Konkret handlingsplan behövs 

Att Sverige står bakom Rökfritt Sverige 2025 är positivt men det behöver kompletteras med en handlingsplan där nödvändiga politiska åtgärder planeras för att nå en konsumtion under 5 procent fram till år 2025.

Rökningen skiljer sig åt i olika grupper i samhället och i socioekonomiskt svaga grupper är det fler som röker.

För att nå ett rökfritt samhälle krävs att rökningen minskar i alla delar av samhället. På tobaksområdet är det både av omsorg om enskilda individer och ur ett folkhälsoperspektiv oerhört angeläget att minska, och på sikt helt få bort, användningen av tobaksprodukter.

Genom att minska rökningen förebygger vi risken att människor drabbas av cancer.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.