Forskning

Cancerforskningen räddar liv

1951, när Cancerfonden grundades, överlevde bara 30 procent av dem som drabbades av cancer. I dag är överlevnaden mer än dubbelt så hög. I närmare 70 år har Cancerfonden och alla givare bidragit till att steg för steg lägga grunden för bättre behandling och ökad överlevnad.

I tidslinjen, som vi länkar till längre ner, presenteras några av cancerforskningens stora genombrott. Under 1960-talet utvecklades cytostatikabehandling som gjorde det möjligt att behandla leukemier, och till och med bota Hodgkins lymfom. Under 1970-talet vidareutvecklades cytostatika som i kombination med strålbehandling gav effektivare cancer­behandling.

Under samma årtionde kunde man inom sjukvården skriva ut det första hormonella läkemedlet mot bröstcancer.

En kvinnlig forskare i rött hår står och tittar i ett mikroskåp.
Foto: Melker Dahlstrand

En hoppfull utveckling

I publikationen Cancer i siffror, som Cancer­fonden tog fram tillsammans med Socialstyrelsen, går det att följa utvecklingen – och mycket har hänt under åren. Prognosen för cancerpatienter i Sverige har utvecklats i positiv riktning sedan början på 1970-talet.

Då räknade man med att en man som fick cancer hade 35 procents sannolikhet att vara i livet fem år efter diagnosen, och motsvarande siffra för kvinnor var 48 procent. I dag är motsvarande siffror 75 procent för män och 74 procent för kvinnor. Även 10-årsöverlevnaden har förbättrats kraftigt och beräknas i dag vara 69 procent för både män och kvinnor

Vi måste lära oss mer om cancersjukdomarnas orsaker.

– Forskningen tar oss framåt. Med de svar vi får från forskningen så sänker vi antalet drabbade som dör av sina sjukdomar. Men vi behöver bli ännu bättre. Vi måste lära oss mer om cancersjukdomarnas orsaker, vi måste förstå cancercellernas inre liv och samspel med andra celler i kroppen, för att utveckla behandlingarna. Med ökade satsningar kan vi få upp både volym och kvalitet inom cancerforskningen och rädda fler liv, säger professor Jan Zedenius som är överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

Våra förändrade levnadsvanor, med ökad övervikt och fetma, ökad alkoholkonsumtion och mer stillasittande, kommer också att leda till fler cancerdiagnoser.

Allt fler överlever

*Relativ 10-årsöverlevnad
En forskare står och tittar ner i ett mikroskåp.

Forskningens framsteg från 1950-talet till i dag

Sedan 1951 har Cancerfonden delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid. 

Läs om forskningens framsteg

Finansierar den främsta cancerforskningen

Cancerfonden är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning och fattade 2018 beslut om att finansiera forskning för 606 miljoner kronor, varav huvuddelen gick till mer än 500 forskningsprojekt.

Det är det största beloppet någonsin från Cancerfonden. Medelanslaget ökar och maxanslaget höjs, samtidigt som vi introduce­rar ett utökat extra anslag för särskilda projekt i en tids­begränsad satsning. Aktuella uppgifter och information om samtliga forskningsprojekt finns på cancerfonden.se/forskning.

Fler forskartjänster 

Tack vare stöd från privatpersoner, organisationer och företag kunde vi i mars 2018 meddela att vi kunde finansiera ytterligare forskartjänster.

Anna Karlsson, enhetschef för forskningsfinansiering på Cancerfonden, håller presentation.
Anna Karlsson, enhetschef för forskningsfinansiering på Cancerfonden. Foto: Melker Dahlstrand

Jämfört med 2017 ökade antalet nya beviljade tjänster för året med 37 procent, och under 2018 fick totalt 56 forskare möjlighet att fördjupa sig inom sitt område och skapa en långsiktighet i sin forskning. Tjänsterna finansieras i upp till sex år.

Medelanslag, 2001-2018 (tkr)

Medelanslaget per forskningsprojekt har i det närmaste fördubblats under perioden 2001–2018.