0

Aktiviteter i sociala medier

Stöd Cancerfonden

Hit går pengarna i Rosa Bandet

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomförs under oktober varje år med syfte att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer samt bedriva påverkansarbete.

Insamlat och utdelat

Finansiering av bröstcancerrelaterad forskning 2003-2014

2003: 24 miljoner kronor
2004: 31 miljoner
2005: 32 miljoner
2006: 36 miljoner
2007: 48 miljoner
2008: 47 miljoner
2009: 56 miljoner
2010: 57 miljoner
2011: 58 miljoner
2012: 59 miljoner
2013: 61 miljoner
2014: 65 miljoner

Totalt: 574 miljoner

Sedan starten 2003 har Rosa Bandet-kampanjen samlat in drygt 515 miljoner kronor till cancerforskningen. Cancerfonden har under samma tid (redovisning till och med 2014) sammanlagt delat ut drygt 574 miljoner kronor till bröstcancerrelaterad forskning. Pengarna som samlas in under kampanjen utgör en betydande del av de drygt 400 miljoner kronor som Cancerfonden delar ut varje år till svensk cancerforskning. Under 2014 samlade Rosa Bandet-kampanjen in 65,3 miljoner kronor.

Vi stödjer den främsta forskningen

2014 avsatte Cancerfonden 430 miljoner kronor till svensk cancerforskning, pengar som delas ut i ansökningsperioder under 2015. Forskare och vårdpersonal över hela landet har under året möjlighet att ansöka om anslag från dessa miljoner. Cancerfondens forskningsnämnd beslutar vilka ansökningar som ska få anslag och låter alla ansökningar, oavsett cancerform, konkurrera med varandra i nationell konkurrens. På så sätt säkerställs att den främsta forskningen – den med bäst förutsättning att göra framsteg – får stöd.

Cancerfondens kostnader

12,1 procent av Cancerfondens insamlade medel går till kostnader för insamling och administration (2014 års redovisning), resten används till forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Svensk insamlingskontroll, SI, accepterar upp till 25 procent i insamlings- och administrationskostnader för att dela ut 90-konton.

Kampanjen bidrar till ökad finansiering av bröstcancerforskning

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige, vilket är bakgrunden till att Cancerfonden har en särskild aktivitet för att klara finansieringen av denna diagnos. I tidigare års Rosa Bandet-kampanjer var de insamlade pengarna öronmärkta för direkt bröstcancerforskning (till exempel unga forskare, forskningsprojekt). Syftet var att bredda basen för svensk bröstcancerforskning. Genom Rosa Bandet-kampanjen har Cancerfonden skapat uppmärksamhet kring bröstcancerproblemet och ökat forskningsfinansieringen, vilket starkt bidragit till att vi nu har en bred och internationellt framgångsrik bröstcancerforskning i Sverige.

Genombrott tack vare forskningen

Svenska bröstcancerforskare är framgångsrika ur ett internationellt perspektiv, samtidigt är det viktigt att känna till att forskning till sin natur är internationell. Forskningsresultat sprids mellan länder och ofta samarbetar forskargrupper från olika delar av världen. Det gör att genombrott och nya upptäckter ofta görs av flera forskargrupper tillsammans. Några av de senaste genombrotten inom bröstcancerforskningen har lett till:

 • Införandet av antiöstrogenbehandling vid bröstcancer som är östrogenberoende.
 • Behandlingar med en kombination av olika typer av cytostatika, vilket ökar överlevnaden.
 • Upptäckter att bröstbevarande kirurgi kombinerat med strålning har lika bra effekt för överlevnaden som att ta bort hela bröstet.
 • Upptäckten att långt bruk av hormonpreparat vid klimakteriet ökar risken för vissa typer av bröstcancer.
 • Att man kan utreda orsaken till cirka hälften av all ärftlig bröstcancer.
 • Att läkemedlet Herceptin införts för behandling av en speciell form av bröstcancer och att det minskar risken för återfall.
 • Upptäckter att det, på molekylär nivå, finns flera olika typer av bröstcancer vilket ökat kunskapen om sjukdomens komplexitet.
 • Införandet av allmän mammografiscreening för tidig upptäckt av bröstcancer.
 • Känsligare och mer skonsamma undersökningar av lymfkörtlarna i armhålan.

Här finns det största behovet av forskning i dag

När det gäller bröstcancer är det framför allt två forskningsområden vi vill peka på:

 • Forskning kring skräddarsydda behandlingsmetoder vid bröstcancer, det vill säga rätt behandling till rätt patient.
 • Forskning kring hur man ökar livskvaliteten hos patienter med bröstcancer, bland annat genom lindrigare behandlingsmetoder och effektiva stödåtgärder.

Generellt är det fyra områden inom cancerforskningen där Cancerfonden ser ett stort behov av mer forskning:

 • Grundforskning för ökad förståelse av de mekanismer som orsakar cancer och som påverkar dess tillväxt och spridning.
 • Kliniska studier av nya behandlingar och framför allt kombinationer av behandlingsmetoder, både nya och tidigare etablerade. Det är forskning som snabbt kan leda till förbättring för patienten – genom att öka överlevnaden och förhindra återfall.
 • Forskning som kan leda till tidigare upptäckt av cancer, exempelvis identifiering av biomarkörer för begynnande cancersjukdom i blod och andra laboratorieprover.
 • Forskning för att få fram nya kunskaper som kan hjälpa oss att förebygga cancer, exempelvis förståelse av orsaker bakom sjukdomen och hur man kan bäst påverkar riskfaktorer i livsstil och omgivning.

Framgång via påverkansarbete

Varje år får cirka 58 000 personer i Sverige cancer. För att ge dem bättre villkor – och öka deras chanser att överleva – bedriver Cancerfonden påverkansarbete. Genom att peka på brister och föra fram förbättringsförslag vill vi påverka samhällsutvecklingen så att alla som drabbas av cancer får den bästa vården utifrån sina förutsättningar. Andra viktiga områden för vårt påverkansarbete är frågor som rör prevention, det vill säga hur cancer kan förebyggas.

Här är några exempel på insatser vi gjort i tidigare års Rosa Bandet-kampanjer:

 • 2006 visade en undersökning från Cancerfonden att bara tio landsting kallade kvinnor mellan 40-74 år till mammografi, något som Socialstyrelsen rekommenderar. I dag följder alla 21 landsting rekommendationerna. 
 • Mammografi har blivit en obligatorisk del av specialistutbildningen för röntgenläkare – en följd av att Cancerfonden belyste bristen på mammografiläkare i samband med Rosa Bandet-kampanjen 2007.   
 • Under Rosa Bandet-kampanjen 2010 drev Cancerfonden frågan om bristen på patologer i cancervården. Som en direkt konsekvens tillsatte socialminister Göran Hägglund 2011 en översyn med syfte att få fler specialister inom området. Under 2012 presenterades en rapport med ett antal åtgärdsförslag som det nu arbetas med runtom i landet.
 • 2012 uppmärksammade vi problemet med att kvinnor i socialt och ekonomiskt svaga grupper i lägre utsträckning än andra går på livsviktiga mammografiundersökningar. Vår kartläggning, som aldrig hade genomförts tidigare, visade på starka samband mellan faktorer som arbetslöshet och utländsk bakgrund. Ett seminarium där frågan diskuterades med våra beslutsfattare arrangerades i riksdagen, och en debattartikel med förslag på åtgärder publicerades.

Överlevnaden ökar

Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Detta beror framför allt på att allt fler fall av bröstcancer upptäcks i tidiga stadier samt på förbättrade behandlingsmetoder. Den aktuella statistiken* visar att drygt 80 procent överlever sin bröstcancer.

Flera faktorer leder till ökad överlevnad. I Sverige erbjuds alla kvinnor i åldern 40 till 74 år mammografiscreening vilket leder till tidig upptäckt och därmed större möjlighet till bot. Bröstcancerforskning har lett till en allt mer individualiserad behandling. Tilläggsbehandlingar efter operation minskar risken för återfall. Det är då ofta en kombination av strålbehandling, olika typer av cytostatika och hormonell behandling. För kvinnor med en viss typ av bröstcancer (HER 2–positiv) har behandling med monoklonal antikropp effektivt minskat risken för återfall.

*Källa: Cancer i siffror 2013, Socialstyrelsen och Cancerfonden, 6:e utgåvan.

Säg Nej du också!

Öka medvetenheten om cancer. Dela cancerfonden.se

Genom att ge en gåva stöttar du vårt arbete mot cancer