Vi sprider kunskap om cancer

Minst en tredjedel av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor. För att vi snabbare ska nå vår vision att besegra cancer, att färre drabbas och fler överlever, har vi ökat insatserna inom preventionsområdet.

Potentialen i en förbättrad folkhälsa är stor. Vi vet att det går att minska risken för cancer på individnivå, och förebygga cancer på gruppnivå, genom att inte röka, minska exponering i solen, avstå från eller minimera sitt alkoholintag, bibehålla en hälsosam vikt, förbättra matvanorna och vara mer fysiskt aktiv.

Genom kunskapsspridning vill vi öka medvetenheten om kopplingen mellan levnadsvanoroch cancer så att alla har möjligheten att göra egna val för att minska risken att drabbas.

Vi sprider kunskap 

Budskapet förmedlar vi i olika kanaler som mässor, seminarier, i media och digitalt via vår webbplats och sociala kanaler. För att skapa extra kraft i frågan samarbetar vi även med andra folkhälsoaktörer.

Våra medarbetare har sakkunskap om folkhälsa, tobak, kost och fysisk aktivitet, men också bred erfarenhet av att arbeta med olika typer av samverkansprojekt inom den ideella sektorn.

Påverkbara orsaker 

Många samband är välkända. De flesta känner till att rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Det är ett resultat av att vi och andra under många år har informerat om riskerna. Arbetet har gett effekt. Antalet personer som röker minskar stadigt.

Sambandet mellan ohälsosamma solvanor och ökad risk för hudcancer är också välkänt, men där krävs fortsatta insatser för att påverka normen och vårt beteende i solen. Under åren 2008 till 2018 ökade andelen som diagnostiserades med någon form av hudcancer med 75 procent. I dag får närmare 12 000 personer om året någon av diagnoserna skivepitelcancer eller malignt melanom.

Fetma en växande folkhälsoutmaning 

Däremot är kunskapen låg om kopplingen mellan cancer och andra levnadsvanor som kost, fysisk inaktivitet, alkohol och övervikt. Övervikt och alkohol är de största påverkbara riskfaktorerna för cancer efter rökning, men kunskapen hos befolkningen är klart lägre om dessa samband.

Mer än hälften av landets vuxna befolkning beräknas i dag ha övervikt eller fetma, och 2 000 cancerfall per år kan kopplas till övervikt. Övervikt och fetma är en växande folkhälsoutmaning som på sikt riskerar att gå om rökning som den största påverkbara riskfaktorn för cancer.

Viktiga samarbeten 

En viktig del i vårt preventiva arbete är att samarbeta med andra organisationer för att stärka budskapen, men också för att nå målgrupper som vi har svårt att nå på egen hand.

Tillsammans med Generation Pep och barnhälsovården i tre regioner startade vi under 2019 ett metodutvecklingsprojekt med boken Sagasagor – Fiffiga kroppen och finurliga knoppen. Målsättningen är att skapa ett arbetsverktyg för samtal kring hälsosam mat och fysisk aktivitet inom barnhälsovården.

Ohälsan bland unga ökar 

Tillsammans med Generation Pep sprider vi också kunskap om hur ohälsan ökar bland barn i Sverige: Var femte pojke och flicka har i dag övervikt. I juni var vi tillsammans på plats under Järvaveckan i Stockholm för att prata med ungdomar om betydelsen av fysisk aktivitet, men också fånga upp deras tankar kring vad som behövs för att dagens unga ska röra på sig mer.

En tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. 

Vi har också initierat ett samarbete med SATS och Karolinska institutet som tillsammans genomfört ett pilotprojekt om träning efter cancerbehandling. Målet är att utveckla, genomföra och utvärdera en hållbar vårdmodell för att ta hand om de kroniska och sena effekterna av cancer och dess behandling. Bästa praxis av träning tas tillvara med specialutbildade tränare på utvalda SATS-anläggningar.

Under 2019 arrangerade vi tillsammans med Dietisternas riksförbund en seminarieturné om kost och cancer. Vi besökte fem svenska orter och träffade då mer än tusen personer.

Läs mer i Effektrapporten

Här finns Cancerfondens Effektrapport 2019 att ladda ner i sin helhet som pdf-format. 

Ladda ner och läs online