Vår expertis

Cancerfonden har fem avdelningar med olika expertenheter som arbetar tvärfunktionellt i det mesta vi gör. Så här ser våra uppdrag ut:

Kommunikation och marknad

 • Stärker Cancerfondens varumärke och bibehåller det höga förtroendet.
 • Utvecklar Cancerfondens kommunikation så att organisationens mål uppnås.
 • Avdelningen är ett aktivt marknads- och kommunikationsstöd till organisationen, och skapar förutsättningar för att Cancerfonden blir marknadsledande i branschen gällande digital kommunikation och insamling.  

Content

 • Har strategiskt och operativt ansvar för kommunikationen i egna kanaler och sociala medier.
 • Ansvarar för distribution och köp i sociala kanaler.
 • Planerar och producerar content till kampanj och kommunikationsaktiviteter.
 • Säkerställer att innehållet går i linje med Cancerfondens varumärke och visuella identitet.
 • Utvecklar kommunikation som bygger på insikt om användarnas behov och beteende.

Marknad

 • Driver och utvecklar varumärket Cancerfonden och dess undervarumärken.
 • Har strategiskt och operativt ansvar för Cancerfondens kampanjer, givarkommunikation samt utvärdering och analys.
 • Ansvarar för Cancerfondens marknadsmaterial, medieköp och mediesamarbeten.
 • Utvecklar och förvaltar Cancerfondens ambassadörsprogram och samarbeten med influencers och mediehus. 

Press och PR

 • Säkerställer Cancerfondens varumärke samt bibehåller det höga förtroendet genom pro- och reaktivt pressarbete.
 • Arbetar för en stark synlighet med hög kvalitet i media.
 • Driver strategiskt och operativt opinionsarbete. Utvecklar och förvaltar Cancerfondens ambassadörsprogram och samarbeten med influencers och mediehus. 

Insamling och engagemang

 • Ska öka Cancerfondens intäkter från privatpersoner, företag och organisationer till minst 1 miljard med bibehållen lönsamhet.
 • Skapar förutsättningar för engagemang och ökad givarvilja under hela året.
 • Säkerställer att Cancerfonden har relevanta insamlingsformer för att möta befintliga och nya målgrupper för att uppnå verksamhetens mål.
 • Skapar förutsättningar för att Cancerfonden blir marknadsledande i branschen gällande digital insamling.

Företagssamarbeten

 • Förvaltar och utvecklar befintliga sponsorsamarbeten.
 • Prospekterar och sluter avtal för nya sponsorsamarbeten.
 • Utvecklar och driver engagemang hos Cancerfondens sponsorer. 

Privat

 • Ansvarar för löpande insamlingsarbete.
 • Effektiviserar och optimerar insamlingsarbetet.
 • Driver utveckling av befintliga och nya gåvoområden, produkter/tjänster, samarbeten, kanaler.
 • Ansvarar för Givarservice.
 • Ansvarar för handläggning av testamente och större donationer. 

Verksamhet

 • Gör inom områdena forskning, prevention, vård och patientstöd Cancerfonden till en relevant, proaktiv och synlig aktör.
 • Skapar förutsättningar för att forskningsnämnden får adekvat stöd och att beslut verkställs så att Cancerfondens roll som en framstående forskningsaktör vidmakthålls och utvecklas.
 • Etablerar nya och vidareutveckla befintliga samarbeten med relevanta intressenter såsom patientorganisationer, företag, forskningsaktörer och myndigheter.

Forskning

 • Inhämtar och delar kunskap inom forskningsområdet internt samt sprider kunskap externt om forskningens framsteg.
 • Bereder och verkställer forskningsnämndens beslut.
 • Driver Cancerfondens forskningspolitiska frågor och stärka samarbeten med relevanta aktörer.

Vård och stöd

 • Inhämtar och delar kunskap internt inom området vård och stöd samt sprider kunskap externt.
 • Erbjuder och tillgängliggör stöd och information till patienter och närstående.
 • Driver Cancerfondens sjukvårdspolitiska frågor och stärker samarbeten med patientorganisationer och andra relevanta aktörer.

Prevention

 • Inhämtar och delar kunskap internt inom preventionsområdet samt sprider kunskap externt om prevention.
 • Driver Cancerfondens folkhälsopolitiska frågor och stärker samarbeten med relevanta aktörer.

HR

 • Utvecklar Cancerfondens organisationsdesign och skapar förutsättningar för en effektiv och hållbar organisation med kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar enligt Cancerfondens kulturvision.
 • Bidrar till ett tydligt och förtroendeskapande ledarskap, en lärande kultur och ett starkt arbetsgivarvarumärke.
 • Erbjuder ett kvalitativt stöd inom HR och internkommunikation som skapar förutsättningar för att nå verksamhetens mål.

Ekonomi och verksamhetsutveckling

 • Erbjuder ett kvalitativt och effektivt stöd som skapar förutsättningar för att nå verksamhetens mål och som möter omgivningens krav på kostnadseffektiv verksamhet och hållbar utveckling.
 • Säkerställer ändamålsenlig ekonomi- och verksamhetsstyrning.
 • Skapar förutsättningar för att styrelsen och finansnämnden får adekvat stöd och att beslut verkställs. 

IT och kontor

 • Skapar förutsättningar för organisationen att nå målen genom att tillhandahålla en verksamhetsstödjande IT- och kontorsmiljö.
 • Säkerställer en proaktiv, effektiv och säker drift och hantering av IT-system och kontorshjälpmedel.
 • Är tillgängliga, serviceinriktade och bidrar till en positiv atmosfär.

Redovisning

 • Levererar kvalitativ ekonomisk och finansiell rapportering till myndigheter och andra externa intressenter.
 • Förser organisationen med relevanta och tillförlitliga beslutsunderlag för intern styrning och uppföljning.
 • Definierar interna riktlinjer och processer för att säkerställa god finansiell ordning och kontroll.
 • Bereder och verkställer finansnämndens beslut. 

Mer om hur vi jobbar