Om oss
Publicerad
19 maj 2016
Allt innehåll på vår webbplats är tillgängligt på mobil, dator och läsplatta.

Vi sprider kunskap om cancer

Kunskap ger trygghet. Det gäller i många sammahang i livet, men det blir särskilt tydligt i svåra och utsatta situationer. Att sprida kunskap om cancer är därför ett viktigt uppdrag för Cancerfonden.

Via våra kanaler vill vi stödja och stärka patienter och närstående genom att informera om cancersjukdomar, behandlingar och forskning. Vi vill också sprida budskapet att 30 procent av all cancer kan förebyggas genom en hälsosam livsstil.

Digitala kanaler

Cancerfonden ska finnas på de platser där cancerfrågan diskuteras, därför är den digitala närvaron viktig. Genom den kan vår organisation bygga viktiga relationer med givare, patienter och företag.

Vår webbplats är en kanal för att driva insamling, sprida kunskap om cancer, skapa engagemang och bedriva politiskt påverkansarbete. På webbplatsen kan besökare starta en egen insamling, ge en gåva eller anmäla sig som månadsgivare. För den som söker kunskap om cancer finns en mängd informationstexter samt reportage om forskare, patienter och närstående.

Närvaron i sociala kanaler är en viktig del av kommunikationen. Cancerfondens Facebooksida är en samlingsplats för alla som engagerar sig i våra frågor. Sidan ska vara en varm mötesplats där alla kan ta del av vår information, dela med sig av erfarenheter och kommunicera med varandra. Via Twitter sprider Cancerfonden budskap inom främst opinions- och sakfrågor, medan Instagram är en kanal som i första hand sprider bilder från kampanjer och event.

Informations- och stödlinjen

Sedan 1994 erbjuder Cancerfonden information och stöd till patienter och närstående genom Cancerfondens informations- och stödlinje. Verksamheten bemannas av legitimerad vårdpersonal med specialistutbildning och erfarenhet av cancervård. Nästan hälften av dem som ringde under 2015 var närstående till personer med cancersjukdom, och en knapp tredjedel var personer med egen diagnos. Övriga som tog kontakt var personer med symtom som de befarade berodde på en cancersjukdom eller vårdpersonal och studenter.

De flesta efterfrågade information om en cancersjukdom och cancerbehandling, men många önskade också att tala om kost, sex och rehabilitering. Under 2015 besvarade Cancerfondens informations- och stödlinje 3 689 samtal och 1 938 mejl.


Så funkar Cancerfondens verksamhet.

Medlemstidning

Cancerfondens tidning Rädda Livet ges ut fyra gånger per år och distribueras till Cancerfondens stödmedlemmar och till sjukvårdsinrättningar. Tidningen vänder sig i första hand till personer med cancer och deras närstående i syfte att sprida kunskap, ge hopp och stöd, men inte minst: berätta om vart givarnas pengar går. För att lyfta fram forskningen, och vässa och modernisera hela tidningen till både form och innehåll, gjordes Rädda Livet om under 2015 i samarbete med Vi Media AB. Två nummer i ny kostym hann komma under året.

Nyhetsbrev

Cancerfondens digitala nyhetsbrev skickas ut fyra till åtta gånger per år. Nyhetsbrevet berättar om organisationen och vad som händer inom svensk cancerforskning.

Broschyrer

På cancerfonden.se finns ett 90-tal olika informationstexter som beskriver cancersjukdomar, behandlingar och livet med cancer ur ett psykiskt och socialt perspektiv. Under 2015 fanns 17 av dessa texter som tryckta broschyrer. Dessa distribuerades till patienter och närstående, främst via sjukvården.

Ambassadörer

Sedan 2013 har Cancerfonden flera engagerade ambassadörer: Magdalena Forsberg, skidskytt och idrottsförebild; Paul Svensson, stjärnkock; Pamela Andersson, chefredaktör och sportjournalist; Leo Razzak, social entreprenör, producent och talare. Ralf Edström, fotbollslegend och expertkommentator lämnade sitt uppdrag som ambassadör i och med årsskiftet 2015-16.

Ambassadörernas uppgift är att hjälpa Cancerfonden att sprida kunskap om cancer ur olika aspekter, till exempel hur sjukdomen kan förebyggas. Under 2015 deltog ambassadörerna i våra kampanjer, vid seminarier och vid sponsorträffar.

Cancerfondsrapporten

Varje år publiceras Cancerfondsrapporten som presenterar och granskar viktiga frågor inom cancervård, prevention och forskning. Syftet med rapporten är att påverka samhällsutvecklingen så att insjuknandet i cancer minskar och de som drabbas får bästa möjliga förutsättningar. Rapporten sprids till beslutsfattare och inom sjukvården i syfte att driva på förbättringar. I april 2015 gavs Cancerfondsrapporten ut för tionde gången. Årets rapport innehåller bland annat en kartläggning av hur väl landstingen når ett antal mål för vården av patienter med lung-, bröst-, tjock- och ändtarmscancer.

Läs mer om Cancerfonden
Vi driver cancerfrågan-Politiken spelar en viktig roll i kampen mot cancer. Det är politikerna som bestämmer förutsättningarna för prevention, vård och forskning. Därför är vårt intressepolitiska arbete en viktig del i vår verksamhet.
Vi finansierar cancerforskning-Cancerfondens forskningsnämnd stödjer högkvalitativa forskningsprojekt som initierats av individuella forskare eller forskargrupper. Avgörande för beviljning av ansökan är projektets originalitet, genomförbarhet och betydelse för Cancerfondens övergripande syften.
Vi samlar in för att rädda liv-Tack vare ett rekordstort engagemang från såväl privatpersoner och företag samlade Cancerfonden under 2015 in 609 miljoner kronor. Det enorma engagemanget och givarviljan har gjort det möjligt för Cancerfonden att avsätta 449 miljoner kronor till svensk cancerforskning.