Om oss
Publicerad
26 maj 2016
Behoven av kompetent personal i cancervården kommer att öka i framtiden.

Vi driver cancerfrågan

Politiken spelar en viktig roll i kampen mot cancer. Det är politikerna som bestämmer förutsättningarna för prevention, vård och forskning. Därför är vårt intressepolitiska arbete en viktig del i vår verksamhet.

År 2015 har Cancerfonden arbetat intensivt och framgångsrikt med att lyfta brister, men också med att föra fram konstruktiva förslag som utvecklar vård, prevention och inte minst forskning. Tre prioriterade frågor för Cancerfonden just nu är att minska rökningen, öka möjligheterna för cancerpatienter att delta i kliniska studier och arbeta för kortare väntetider inom cancervården.

Tio år efter att rökförbudet på krogen infördes har rökningens konsekvenser åter blivit en politisk angelägenhet. Under 2015 presenterade regeringen flera av de förslag som Cancerfonden under lång tid drivit för att minska rökningens skadeverkningar. Det handlar om rökförbud på uteserveringar, exponeringsförbud av tobaksvaror i butiker samt neutrala förpackningar.

Via direkta opinionsinsatser som debattartiklar, seminarier och möten med politiker har vi under året stöttat regeringens initiativ som nu ligger ett riksdagsbeslut från att realiseras.

Ett okonventionellt sätt att uppmärksamma att marknadsföring av cigaretter leder till att fler röker – och fler får cancer, var den animerade filmen ”Pockande, lockande – glödande, dödande” som vi presenterade i anslutning till Tobaksfria dagen den 31 maj.

Under tobaksfria veckan i november samarbetade Cancerfonden med RCC i samverkan, Tobaksfakta och yrkesföreningar mot tobak för att lyfta behovet av att minska tobaksbruket. Vi arrangerade bland annat ett seminarium och skrev en debattartikel tillsammans.

Mer om Intressepolitik: 
Här kan du läsa mer om våra kärnfrågor och vårt intressepolitiska arbete

Ladda ner vårt intressepolitiska program (pdf)

Dagens forskning är morgondagens cancervård 

Vi vet att ju mer forskning som bedrivs och ju fler patienter som ges möjlighet att ingå i forskningsstudier, desto fler kommer också att överleva cancer i framtiden. Tyvärr får alltför få patienter möjlighet att delta i dessa studier.  Under 2014 togs endast 2 519 cancerpatienter in i behandlingsstudier på onkologklinikerna vid Sveriges sju universitetssjukhus. Under samma period fick närmare 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked.

Cancerfonden menar att en av de enskilt största orsakerna till att det bedrivs så få kliniska studier är otydliga mål kring klinisk forskning. I dag mäts och ersätts sjukhusen främst utifrån den vård de ger. Klinisk forskning premieras inte och har alltför otydliga mål.

Klinisk cancerforskning har flera fördelar. Patienterna får tillgång till ny typ av diagnostik och behandling. Sjukhusen får möjlighet att utveckla nya arbetssätt och metoder för att skapa mesta möjliga vård för varje skattekrona. I dag ingår alldeles för få patienter och det finns inget tydligt mål för vart man vill nå. Därför behöver alla regioner/landsting besluta om att 2018 ska 20 procent av alla cancerpatienter ingå i kliniska studier.

Ingen onödig väntan

Under 2015 har det arbete som regeringen satte i gång 2014 för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården utökats. Arbetet handlar om att införa standardiserade vårdförlopp där fler diagnoser tillkommit. Standardiserade vårdförlopp är en beskrivning av vilka utredningar och behandlingar som ska göras inom varje cancerdiagnos samt vilka maximala tidsgränser som ska gälla mellan åtgärderna.

Cancerfonden anser att de stora skillnader som finns i väntetider mellan olika landsdelar är oacceptabla. Därför ser vi positivt på det arbete som nu fullföljs. Vi har också fört fram behovet av satsningar inom andra delar av vårdkedjan, till exempel när det gäller de patienter som inte kan ingå i standardiserade vårdförlopp eller satsningar för att möta personalbristen.


Så funkar Cancerfondens verksamhet.

Under 2015 har Cancerfonden bland annat:

  • Arbetat för att driva fram den nya EU-lagstiftning för dataskydd och personlig integritet som hösten 2015 gick igenom. Den nya lagen möjliggör att vi även fortsättningsvis kan använda registerdata i forskning. Detta är en förutsättning för att kunna ta reda på hur vi kan förebygga och behandla cancer på bästa sätt.
  • Framgångsrikt, inte minst under Rosa Bandet-kampanjen, drivit frågan om att du som cancerpatient ska ha möjlighet att ingå i kliniska studier.
  • Vi har träffat landstingspolitiker i ett flertal regioner runt om i landet och diskuterat forskningens förutsättningar.
  • Gett ut Cancerfondsrapporten för tionde gången. I 2015 år rapport lyfte vi särskilt frågan om fysisk aktivitet, e-cigaretter och gjorde en stor kartläggning av hur landstingen uppfyller de mål som finns uppsatta inom cancervården – Cancerkartan.
  • Medverkat under Almedalsveckan där vi diskuterade cancerforskningens förutsättningar med ett stort antal beslutsfattare och deltog i flera debatter och seminarier.
  • Genom debattartiklar i Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Samhälle har vi lyft flera prioriterade frågor. Exempelvis föreslog Cancerfonden i Svenska Dagbladet och Dagens Samhälle frågan om läkemedelsfinansiering via i nationell fond. I Sydsvenska Dagbladet har vi drivit frågan om neutrala cigarettpaket och exponeringsförbud för tobaksvaror.
Läs mer om Cancerfonden
Vi finansierar cancerforskning-Cancerfondens forskningsnämnd stödjer högkvalitativa forskningsprojekt som initierats av individuella forskare eller forskargrupper. Avgörande för beviljning av ansökan är projektets originalitet, genomförbarhet och betydelse för Cancerfondens övergripande syften.
Vi samlar in för att rädda liv-Tack vare ett rekordstort engagemang från såväl privatpersoner och företag samlade Cancerfonden under 2015 in 609 miljoner kronor. Det enorma engagemanget och givarviljan har gjort det möjligt för Cancerfonden att avsätta 449 miljoner kronor till svensk cancerforskning.
Vi sprider kunskap om cancer-Kunskap ger trygghet. Det gäller i många sammahang i livet, men det blir särskilt tydligt i svåra och utsatta situationer. Att sprida kunskap om cancer är därför ett viktigt uppdrag för Cancerfonden.