Om oss
Publicerad
7 jun 2016

Vanliga frågor om testamente

Att skänka pengar till exempelvis cancerforskning är ett sätt att bidra till att fler liv kan räddas i framtida generationer. Här tar vi upp de vanligaste frågorna och svaren för dig som vill testamentera till oss.

Vilken betydelse har testamenten för svensk cancerforskning?

Testamenterade medel är mycket viktiga för Cancerfondens verksamhet. Vår verksamhet vilar på stöd från privatpersoner och företag. Över en tredjedel av våra insamlade medel kommer från människor som valt att testamentera tillgångar till Cancerfonden, och är en viktig ekonomisk grund för svensk cancerforskning. 

Vart går de medel jag testamenterar?

Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation med fokus på forskningsfinansiering, informations- och kunskapsspridning samt påverkansarbete. Genom testamenten och gåvor från privatpersoner och företag kan Cancerfonden varje år finansiera över 450 forskningsprojekt. Enbart de projekt som anses vara av tillräckligt hög kvalitet beviljas anslag, detta för att säkerställa att våra givares pengar gör största möjliga nytta.

Vad kan jag testamentera till Cancerfonden?

Din gåva eller ditt testamente till Cancerfonden kan omfatta exempelvis kontanter, värdeföremål, aktier, fondandelar och fastigheter. Cancerfonden är befriad från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och kapitalvinster. Det innebär exempelvis att hela värdet av en fastighet, aktiepost eller fondandel kommer Cancerfonden till godo.

Läs mer om hur du går tillväga för att testamentera till Cancerfonden.

Hur hanterar Cancerfonden avvecklingen av ett dödsbo?

Vårt mål är alltid att så mycket som möjligt av kvarlåtenskapen ska komma cancerforskningen till godo och att all avveckling sker på ett värdigt sätt. Om inte testamentet innehåller några särskilda anvisningar gäller följande:

  • Vi låter värdera lösöret inför försäljningen som ofta görs på auktion.
  • Brev och fotografier överlämnas som regel till anhöriga.
  • Fastighet och bostadsrätt säljs på den öppna marknaden.
  • Aktier och fonder överförs till Cancerfonden och säljs.

Cancerfonden är befriad från kapitalvinstskatt. Därför överförs fastighet, bostadsrätt och värdepapper först till Cancerfonden och kan sedan säljas utan att dödsboet behöver erlägga någon skatt på vinsten.

Behöver en jurist upprätta testamentet?

Anlita en jurist för att undvika framtida problem som kan vara svåra för en lekman att förutse. Att författa ett testamente som ska spegla din yttersta vilja kan vara en komplicerad uppgift. Det är viktigt att formuleringarna är valda med omsorg så att det inte uppstår några tolkningsproblem när testamentet ska verkställas. Det är också viktigt att testamentet uppfyller vissa formkrav som till exempel bevittning. Om ett testamente inte uppfyller formkraven kan det bli ogiltigt.

Ärver min sambo mig om vi inte skrivit testamente?

Nej, för att ni ska ärva varandra behöver ni skriva testamente. En vanlig lösning är att skriva ett inbördes testamente, som stadgar att den efterlevande sambon ärver den först avlidne. Gör man inte detta har den efterlevande sambon endast rätt att få ut hälften av det gemensamma bohaget och bostaden, förutsatt att dessa införskaffats för gemensamt bruk.

Återstoden av den avlidnes tillgångar går till de laga arvingarna, i första hand barn, eller – om sådana inte finns i livet – barnbarn eller andra arvingar i rakt nedåtstigande led. Om inga sådana bröstarvingar finns, ärver i tur och ordning föräldrar, syskon, avkomlingar till syskon, far- och morföräldrar eller avkomlingar till far- och morföräldrar. Om inga av de släktingar som nämnts här finns i livet går tillgångarna till Allmänna Arvsfonden.

Kan jag ändra i mitt testamente?

Ja, du kan ändra ditt testamente genom att upprätta ett helt nytt testamente. Lämpligen bör det framgå i det nya testamentet att du återkallar det tidigare. Föreligger ett inbördes testamente mellan dig och din tidigare avlidna make/maka eller annan och där det stadgas om vad som ska ske med kvarlåtenskapen efter bådas bortgång kan du endast ändra din del i testamentet.

Räcker det att ha två vittnen som undertecknar testamentet?

För att testamentet ska bli giltigt krävs att två samtidigt närvarande personer bevittnar när testator skriver under testamentet eller vidkänner sin underskrift. Det krävs också att de ska veta att det rör sig om ett testamente, men de behöver inte känna till innehållet. Följande personer kan inte vara testamentsvittnen:

  • Den som är under 15 år.
  • Den som på grund av psykisk störning inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen.
  • Den som är make till testator eller släkt i rätt upp- eller nedstigande led (såsom föräldrar, farföräldrar, barn eller barnbarn), den som är make till någon av dessa eller är syskon till testator. Samma person kan inte vara både testamentsvittne och förmånstagare i testamentet. De delar av testamentet som berör denna person blir då ogiltiga.

Hur kan jag säkra att min kvarlåtenskap fördelas enligt mitt testamente efter min död?

För att undvika tvister kan testamentet stadga att boet ska förvaltas och skiftas av en testamentsexekutor. Till testamentsexekutor kan du förordna någon som du har förtroende för och som är juridiskt kunnig.

Hur gör Cancerfonden som testamentstagare med bostaden och det som finns i hemmet?

När det gäller bostadsrätt och fast egendom säljer Cancerfonden bostaden på den öppna marknaden. När Cancerfonden är säljare betalas ingen kapitalvinstkatt (reavinstskatt). Om det inte finns särskilda anvisningar i testamentet görs vanligen en värdering av lösöret för att kunna avyttra det på bästa möjliga sätt så att så mycket som möjligt kan tillföras forskningen.

Läs mer om Cancerfonden