Tunntarmscancer

Tumörer i tunntarmen kan vara av flera olika typer. En utgörs av neuroendokrin tumör (NET) som också kallas carcinoid. Den andra utgörs av adenokarcinom. Prognosen vid tunntarmscancer varierar kraftigt beroende på typ av tumör och om sjukdomen hunnit sprida sig.

Neuroendokrina tumörer (NET), är den vanligaste cancerformen i tunntarmen. En särskild egenskap är att de kan tillverka hormoner. NET kan också finnas i andra organ i kroppen, exempelvis i lungorna, magsäcken och i tjock- och ändtarmen.

Tack vare upptäckten av kroppsegna substanser, som kan tillverkas i stor skala i laboratorium, har behandlingen av NET blivit effektivare, samtidigt som adenokarcinom behandlas ungefär på samma sätt och med samma resultat som tjocktarmscancer.
Läs mer om vad cancer är
Läs mer om carcinoider

Sjukdomstecken

Vid NET kan besvären till att börja med vara diffusa, med lite orolig mage och tidvis lättare diarrébesvär. När sjukdomsprocessen pågått en tid kan patienten få diarréer och få en ökad värmekänsla i kroppen liksom ansiktsrodnad, flush. Tarmvred kan också vara ett symtom på NET. Vid adenokarcinom är symtomen ännu mer diffusa till att börja med, men kan också utvecklas till buksmärtor och tarmvred.

Undersökningar

Diagnosen ställs - för NET:s del - med hjälp av blodprov där man mäter cirkulerande hormoner, där det viktigaste kallas kromogranin A. Urinprov kan behövas för att mäta utsöndringen av hormonet serotonin i urinen.

Patienten undersöks med datortomografi av buk, bäcken och bröstkorg. Ofta gör man också en ultraljudsundersökning av hela bukområdet. Ibland tar läkaren ett vävnadsprov via en nål som sticks in med ledning av ultraljudsundersökningen (under bedövning).

En skintigrafi eller PET-undersökning kan behövas för att visa var tumören sitter och vad den har för egenskaper, till exempel om det finns tecken till spridning.

Adenokarcinom brukar utredas med hjälp av datortomografiundersökning, ultraljudsundersökning och kontraströntgen av tunntarmen.
Här får du råd inför läkarbesöken
Läs också om att delta i en forskningsstudie

Behandlingar

Behandlingen går ut på att operera bort så stor del av tumören som möjligt. Då tas även närliggande lymfkörtlar bort.

  • Eftersom inget cancerfall är det andra likt, är det din cancerläkare som bäst kan svara på vad som gäller för just din sjukdom.
  • När läkaren i samråd med dig bestämmer sig för en behandlingsplan, tar hon eller han inte bara hänsyn till själva cancersjukdomen utan också till tidigare sjukdomar, ålder och allmänt hälsotillstånd.

Vid cytostatikabehandlingen av adenokarcinom använder man ofta samma kombinationsbehandling som mot tjocktarms- och ändtarmscancer. När man däremot ska behandla NET med läkemedel har det stora genombrottet varit att kunna ge somatostatinanaloger och interferon som fungerar som biologisk terapi mot cancern. De dämpar dessutom symtomen beroende på hormonöverproduktion i regel mycket effektivt. Även NET med spridning kan behandlas på olika sätt, inklusive med målsökande strålbehandling.

Känslomässiga reaktioner

Att få besked om att man har cancer är svårt, även om man själv har misstänkt det. Det är mycket vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. En påfrestande tid för många är när behandlingen är avslutad. Det är inte alls säkert att den förväntade lättnaden infinner sig. Behandlingstiden kan visserligen vara jobbig, men det betyder åtminstone att något aktivt görs mot sjukdomen. Dessutom innebär den regelbundna kontakten med sjukvården en trygghet för många.
Läs mer om känslomässiga reaktioner efter cancerbeskedet

Orsaker till tunntarmscancer

Orsaken är okänd. När det gäller adenokarcinom tycks patienter med vissa tarmsjukdomar, exempelvis Crohns sjukdom, ha en ökad risk.

Prognos

Prognosen varierar kraftigt, beroende på typ av tumör och om sjukdomen hunnit sprida sig. Prognosen vid NET är ofta god, trots förekomst av metastaser, och många patienter lever länge, till och med i decennier, med bibehållen livskvalitet. Vid adenokarcinom beror prognosen i hög grad på om sjukdomen har hunnit sprida sig vid diagnostillfället.

Få svar på dina frågor

Ring 020-59 59 59, du är även välkommen att mejla oss. Det gör du genom att klicka här. Vi som svarar på Cancerfondens informations- och stödlinje är legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Du vänder dig till oss för att få svar, känslomässigt stöd eller mer skriftlig information. Samtalen är kostnadsfria.
Läs mer om Cancerfondens informations- och stödlinje

Granskad 7 april 2015
Granskare
Jan Zedenius
Docent, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm och bitr. vetenskaplig sekreterare, Cancerfonden
Sidansvarig
Helena Torsler Andersson
Kommunikatör och leg. sjuksköterska/ Cancerfondens informations- och stödlinje