Olika stadier för tumörer

När cancerdiagnosen är klar bedömer läkaren i vilket stadium cancern befinner sig.

Då beskrivs hur stor tumören är, om och hur den växer in i omkringliggande vävnader och om tumören har bildat dottertumörer, metastaser, som har spridit sig till andra delar av kroppen. Det här är viktigt att känna till inför val av bästa behandling.

Läkaren använder sig av ett internationellt klassifikationssystem, TNM, för att beskriva tumörens stadium. TNM står för Tumör, Node (lymfkörtel, knuta), Metastas (dottertumör). Stadium I och ibland även II betyder att tumören inte spridit sig från modertumören. Ju högre stadium desto allvarligare sjukdom. Vid stadium IV har i regel dottertumörer spridit sig i kroppen.

(T)umör

T i kombination med en siffra, 1–4, berättar hur stor och/eller hur utbredd primärtumören (modertumören) är.

  • T1 innebär att den är liten.
  • T2 och T3 betyder att den är större.
  • T4 innebär i regel att tumören vuxit in i intilliggande organ.

(N)ode

N i kombination med siffror anger om det finns tumörceller i lymfkörtlarna. Ju högre siffra, desto fler lymfkörtlar med tumörceller i. 

  • N0 innebär att det inte finns tecken på att tumören spridit sig till lymfkörtlarna.

(M)etastaser 

  • M0 betyder att man inte hittat några fjärrmetastaser.
  • M1 anger att primärtumören har bildat metastaser som har spridit sig till andra organ i kroppen.
Granskad 8 maj 2017
Granskare
Jan Zedenius
Docent, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm och bitr. vetenskaplig sekreterare, Cancerfonden
Sidansvarig
Helena Torsler Andersson
Kommunikatör och leg. sjuksköterska/ Cancerfondens informations- och stödlinje