Cancersjukdomarna som drabbar flest

De sju vanligaste cancersjukdomarna står för cirka 65 procent av alla cancerfall. Därutöver finns det ett flertal diagnosgrupper som drabbar ett stort antal personer varje år. Exempelvis drabbar cancer i blod- och lymfsystem sammantaget över 4 500 personer årligen. 

Prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och utgör 30 procent av cancerfallen hos män. Sjukdomen är vanligast hos äldre män och av de 10 943 män som fick ett prostatacancerbesked år 2018 var drygt 70 procent 65 år eller äldre. 115 fall inträffade hos män som ännu inte fyllt 50 år.

De senaste tio åren har det skett en årlig minskning av antalet fall med 0,9 procent. Den siffran är dock något osäker eftersom insjuknandet ökade markant mellan 2013 och 2014, med cirka 14 procent. Den största delen av den ökningen antas bero på att ett stort antal män har diagnostiserats inom ramen för den omfattande STHLM3-studien. 

Cancersjukdom som flest män dör av

Beräkningen av risken att insjukna i prostatacancer före 75 års ålder blir även den något osäker men är beräknad till 12,7 procent, vilken skulle innebära att var sjunde man i 75-årsåldern har eller har haft prostatacancer. 

Prostatacancer är också den cancersjukdom som flest män dör av, 2 313 män avled år 2018. Cirka 108 000 män som hade haft eller hade prostatacancer levde i Sverige i slutet av 2016.

Prostatacancer – symtom, orsaker, behandling

Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 30 procent av all kvinnlig cancer. För år 2018 registrerades 10 063 tumörer hos 7 858 kvinnor, vilket innebär att ett stort antal kvinnor hade två eller fler tumörer i bröstet. 

Drygt 70 procent av tumörerna upptäcktes hos kvinnor 55 år eller äldre, det vill säga kvinnor som var i eller hade passerat klimakteriet. 33 tumörer diagnostiserades hos kvinnor yngre än 30 år. Även män kan insjukna i bröstcancer och år 2018 diagnostiserades 63 tumörer hos 62 män. Bröstcancer hos män är alltså vanligare än bröstcancer hos kvinnor yngre än 30 år. 

I Sverige erbjuds mammografi

I Sverige bjuds kvinnor i åldern 40-74 år in till regelbunden bröstcancerscreening med mammografi. Dock upptäcktes 436 bröstcancertumörer hos kvinnor yngre än 40 år och 2 190 tumörer hos kvinnor 75 år eller äldre. Det innebär att en fjärdedel av alla bröstcancertumörer år 2018 upptäcktes hos kvinnor utanför screeningåldrarna. 

  • De senaste tio åren har ökningen av bröstcancer varit i genomsnitt 2,3 procent per år, och de senaste 20 åren är ökningen 1,8 procent per år.
  • Risken att insjukna i bröstcancer före 75 års ålder är 9,8 procent, det vill säga en av tio kvinnor som är 75 år har eller har haft bröstcancer.
  • År 2018 avled 1 407 kvinnor och 9 män av sjukdomen. Drygt 109 000 personer som hade eller hade haft bröstcancer levde i Sverige i slutet av 2016. 

Bröstcancer – symtom, orsaker, behandling 

Hudcancer (exklusive malignt melanom och basalcellscancer) 

Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor, och den tredje vanligaste totalt, även när inte den allvarliga formen malignt melanom och den lindrigare basalcellscancern räknas med. I gruppen övrig hudcancer, som redovisas här, är skivepitelcancer den vanligaste formen. År 2018 registrerades 3 525 tumörer av övrig hudcancer hos 3 218 kvinnor och 4 832 tumörer hos  4 304 män, totalt 8 357 tumörer hos 7 522 personer. 

Hudcancer är den diagnosgrupp som ökar mest. Ökningen är störst hos kvinnor, 6  procent årligen de senaste tjugo åren. För män har den årliga ökningen varit 4,5 procent under samma period. 

UV-strålning är en stor riskfaktor 

Den största riskfaktorn är en stor ackumulerad mängd UV-strålning mot huden. Det avspeglar sig i att nästan 85 procent av tumörerna diagnostiserades hos personer 70 år eller äldre.  

Dödligheten i hudcancer som inte är malignt melanom är relativt låg, år 2018 avled 104 personer. Drygt 36 000 personer som hade eller hade haft hudcancer, malignt melanom och basalcellscancer undantagna, levde i Sverige i slutet av 2016. 

Hudcancer – symtom, orsaker, behandling 

Tjocktarmscancer

Tjocktarmscancer är den fjärde vanligaste cancerformen hos män och den tredje vanligaste hos kvinnor. Ungefär lika många män som kvinnor insjuknar. År 2018 upptäcktes totalt 4 815 tumörer hos 4 686 personer, 2 373 hos 2 302 män och 2 442 hos 2 384 kvinnor. Knappt 80 procent var 65 år eller äldre vid insjuknandet. 

  • Tjocktarmscancer har ökat med 0,6 procent årligen hos kvinnor de senaste 10 åren, medan det för männen ses en årlig minskning med 0,1 procent. 
  • Risken att insjukna före 75 års ålder är 2,2 procent för män och 2 procent för kvinnor, vilket innebär att 1 av 50 personer i 75-årsålderna har eller har haft tjocktarmscancer.
  • Sedan 2014 rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården inför ett allmänt screeningprogram för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i åldern 60-74 år.

1 889 personer, 976 kvinnor och 913 män, avled av tjocktarmscancer år 2018, vilket gör sjukdomen tillsammans med bukspottkörtelcancer (1 883 dödsfall) till den tredje vanligaste orsaken till död i cancer.  Drygt 34 000 personer som hade eller hade haft tjocktarmscancer levde i Sverige i slutet av 2016.

Tjocktarmscancer – symtom, orsaker, behandling 

Lungcancer

Lungcancer, inklusive cancer i bronker och luftstrupe, är den sjätte vanligaste cancerformen hos män och den fjärde hos kvinnor. Totalt upptäcktes 4 277 tumörer, 2 000 hos 1 983 män och 2 277 hos 2 265 kvinnor. De flesta, 80 procent, var 65 år eller äldre vid diagnos men cirka 70 personer var yngre än 50 år. 

Risken att insjukna i lungcancer är starkt kopplad till rökvanor hos befolkningen under de senaste 50 åren. I dag insjuknar fler kvinnor än män och något fler kvinnor än män avlider av lungcancer. 

Insjuknandet bland kvinnor har ökat 

Insjuknandet bland kvinnor och har ökat med 2,1 procent årligen de senaste 20 åren. Ökningen har dock planat ut och är de senaste tio åren 0,7 procent årligen. Hos män ses en årlig minskning både på 20 och 10 års sikt med 0,8 procent respektive 2 procent. 

Lungcancer är den cancersjukdom flest personer avlider av. 3 597 personer, 1 755 män och 1 842 kvinnor, dog av lungcancer 2018. Närmare 11 000 personer som hade eller hade haft lungcancer levde i Sverige i slutet av 2016.

Lungcancer – symtom, orsaker, behandling 

Malignt melanom i huden 

Malignt melanom i huden är den femte vanligaste cancerformen hos både kvinnor och män. Det är den allvarligaste av hudens tre vanliga cancerformer. År 2018 upptäcktes 4 357 tumörer, 2 273 tumörer hos 2 161 män och 2 084 tumörer hos 2 034 kvinnor.

Nästan 60 procent av fallen diagnostiseras hos personer äldre än 65 år, men tumörformen är relativt vanlig hos yngre. 2018 upptäcktes 292 tumörer hos personer yngre än 40 år, 180 hos kvinnor och 112 hos män.

Cancerdiagnos som ökar mest 

Den största riskfaktorn för malignt melanom i huden är solens UV-strålning där våra sol- och semestervanor spelar stor roll. Insjuknandet varierar i landet och är större i de södra länen än i de mer solfattiga norra. Malignt melanom hör till de cancerdiagnoser som ökar mest. De senaste tio åren har den årliga ökningen varit 3,8 procent årligen för män och 3,4 procent för kvinnor. 

År 2018 avled 290 män och 191 kvinnor av malignt melanom i huden. Drygt 43 000 personer som hade fått diagnosen levde i Sverige i slutet av 2016.

Malignt melanom – symtom, orsaker, behandling 

Cancer i urinblåsa och urinvägar

Cancer i urinblåsa och urinvägar är den  tredje vanligaste cancerformen hos män och år 2018 upptäcktes 2 627 tumörer. Hos kvinnor är cancerformen betydligt ovanligare, den åttonde vanligaste med 957registrerade tumörer.

Insjuknandet är alltså nästan tre gånger så högt hos män som hos kvinnor. En möjlig förklaring kan vara att män har utsatts och utsätts för mer toxiska ämnen i arbetslivet och genom tobaksrökning, ämnen som utsöndras via urinen och ger skador på urinvägarnas celler. 

  • Cancer i njurar och urinvägar har ökat med 1,7 procent årligen för både män och kvinnor de senaste tio åren.
  • År 2018 avled 804 personer av cancer i urinblåsa eller urinvägarna. Cirka 26 000 personer som hade eller hade haft cancer i urinblåsa eller urinvägar levde i Sverige 2016.

Urinblåsecancer – symtom, orsaker och behandling