Läkarundersökning

All diagnostik börjar med att läkaren får en klar bild av patientens sjukdomshistoria. Det första samtalet mellan läkare och patient avgör vilka undersökningar som man ska gå vidare med. Så det är av största vikt att berätta allt om sina besvär, nytillkomna symtom och aktuella mediciner.

Det första steget i all diagnostik är att läkaren tar upp en så kallad anamnes – sjukdomshistoria. Läkaren ställer frågor om sjukdomsförloppet, symtom, sjukdomar i släkten med mera. Därefter gör läkaren en undersökning. Läkaren inspekterar och känner på det misstänkta organet. Det sistnämnda kallas att palpera.

Därefter finns många olika metoder som läkaren kan välja mellan i det fortsatta arbetet på att få en säker diagnos, från blodprov till att ta bilder av kroppens inre, analysera kromosomer och gener liksom olika kemiska ämnen i blodet eller i andra kroppsvätskor eller vävnader. Vanligtvis kombineras olika metoder för att läkaren ska kunna avgöra om det är en cancer och hur utbredd den i så fall är.

Råd inför läkarbesöken

  • Skriv ner alla frågor på ett papper före besöket.
  • Ta med en närstående eller vän.
  • Ta upp alla besvär. Till exempel oro, dålig aptit eller sömn, smärta, illamående, avföringsrubbningar, trötthet, nedstämdhet eller problem vid sex.
  • Be läkaren markera på en teckning var din eventuella tumör sitter. Även andra problemställningar som hör samman med din sjukdom blir ofta mer begripliga om läkaren ritar och berättar.
  • Tala om för läkaren om du använder dig av alternativ eller komplementär medicin eller behandling.
  • Be att läkaren sammanfattar informationen i slutet av samtalet och skriv eventuellt ned den, eller be läkaren ge dig en skriftlig sammanfattning.

Utredningstiden varierar mycket. Ibland är det mycket enkelt att ställa diagnos, medan andra cancersjukdomar kräver många undersökningar och ibland även operationer innan diagnos kan ställas.

En stor del av patienterna med cancerdiagnos diskuteras i så kallade multidisciplinära team innan olika behandlingsstrategier föreslås. I sådana team, som finns vid i princip samtliga sjukhus, deltar läkare med olika specialistkunskaper på sjukdomen i fråga, liksom sjuksköterskor och annan vårdpersonal med speciell kompetens.

När du har frågor om din sjukdom

Varje patient med cancersjukdom ska i dag ha en så kallad kontaktsjuksköterska som man kan vända sig till med allehanda frågor kring sin sjukdom. Kontaktsjuksköterskan tar vid behov kontakt med ansvarig läkare.

Du ska få information om vem som är just din kontaktsjuksköterska, och ha tillgång till ett telefonnummer (eller motsvarande) där du kan nå din kontaktsjuksköterska under kontorstid.

Möjlighet till en ”second opinion”

Du har också rätt att begära så kallad ”second opinion”, det vill säga en bedömning hos en annan specialist på just din sjukdom. Detta kan ge en ökad säkerhet vid ställningstagandet till olika behandlingsalternativ vid allvarliga sjukdomstillstånd såsom cancer. Önskar du få en sådan bedömning ska du framföra det till ansvarig läkare i första hand, eller till din kontaktsjuksköterska.

Få svar på dina frågor

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen, f.d. informations- och stödlinjen. Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Ring 020-59 59 59 eller mejla oss genom att klicka här. Samtalen är kostnadsfria. 

Läs mer om Cancerlinjen