Dödlighet i olika cancersjukdomar

Under 2017 dog drygt 92 000 personer i Sverige. De flesta, närmare 34 procent, avled av en hjärt- eller kärlsjukdom, men för närmare 26 procent var det en cancersjukdom som var anledningen till dödsfallet. Totalt avled 22 955 personer.

Tittar man på antalet döda i femårsklasser ser man att det är först efter 80 år som död i cirkulationsorganen, det vill säga hjärt- och kärlsjukdom, blir vanligare än död i cancer.

Cirka 16 procent, 3 737 personer, hade inte fyllt 65 år medan 24 procent av kvinnorna och 22 procent av männen var 85 år eller äldre då de dog. 

Lungcancer skördar fest liv 

Sett över tid har den totala dödligheten i cancer minskat. Men minskningen är inte jämt fördelad. I gruppen kvinnor med grundskola som högsta utbildning är minskningen endast 6 per 100 000 kvinnor de senaste 25 åren, medan dödligheten för män med eftergymnasial utbildning har minskat med hela 93 per 100 000 män.

Dödligheten i cancer är fortfarande högst för personer med grundskola som högsta utbildning. 

Lungcancer är den cancerform flest personer avlider av. Dödligheten har sedan 1980-talet stadigt minskat hos män. Hos kvinnor har dödligheten tvärtom ökat för att i mitten av 2000-talet plana ut. 2017 avled fler kvinnor än män i lungcancer, 1 933 respektive 1 870.  Lungcancer är sedan 2005 den cancersjukdom flest kvinnor avlider av.

Dödligheten minskar 

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och 2017 fick 10 288 män diagnosen. Dödligheten  i prostatacancer har minskat sedan början av 2000-talet men är fortfarande den cancersjukdom som flest män avlider av, 2 345 män år 2017. 

Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom och 2017 fick 7 824 kvinnor en bröstcancerdiagnos. Dödligheten i bröstcancer har minskat något över tid men år 2017 avled 1413 kvinnor i sjukdomen.

Tidigare upptäckt kan rädda liv

Socialstyrelsen beräknar att en stor del av dödsfallen i åldern 1-79 år är "åtgärdbara" och därmed skulle kunna undvikas med medicinska insatser eller hälsopolitiska åtgärder. Exempel på medicinska insatser är sådana som leder till tidigare upptäckt och effektiv behandling. Till hälsopolitiska insatser hör information till allmänheten och lagar gällande till exempel försäljning av tobak och alkohol. Till åtgärdbara sjukdomar räknas bland andra lungcancer, livmoderhalscancer, Hodgkins lymfom, och cancer i matstrupen