Cancersjukdomarna som drabbar flest

De sju vanligaste cancersjukdomarna står för cirka 65 procent av alla cancerfall. Därutöver finns det ett flertal diagnosgrupper som drabbar ett stort antal personer varje år. Exempelvis drabbar cancer i blod- och lymfsystem sammantaget cirka 4 500 personer årligen. 

Prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och utgör 30 procent av cancerfallen hos män. Sjukdomen är vanligast hos äldre män och av de 10 288 män som fick ett prostatacancerbesked år 2017 var drygt 70 procent 65 år eller äldre. 119 fall inträffade hos män som ännu inte fyllt 50 år.

De senaste tio åren har det skett en årlig minskning av antalet fall med 0,7 procent. Den siffran är dock något osäker eftersom insjuknandet ökade markant mellan 2013 och 2014, med cirka 14 procent. Den största delen av den ökningen antas bero på att ett stort antal män har diagnostiserats inom ramen för den omfattande STHLM3-studien. 

Cancersjukdom som flest män dör av

Beräkningen av risken att insjukna i prostatacancer före 75 års ålder blir även den något osäker men är beräknad till 12,2 procent, vilken skulle innebära att var sjunde man i 75-årsåldern har eller har haft prostatacancer. 

Prostatacancer är också den cancersjukdom som flest män dör av, 2 345 män avled år 2017. Cirka 108 000 män som hade eller hade haft prostatacancer levde i Sverige i slutet av 2016.

Prostatacancer – symtom, orsaker, behandling

Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör drygt 30 procent av all kvinnlig cancer. År 2017 registrerades 10 319 tumörer hos 7 824 kvinnor, vilket innebär att ett stort antal kvinnor hade två eller fler tumörer i bröstet. 

Drygt 70 procent av tumörerna upptäcktes hos kvinnor 55 år eller äldre, det vill säga kvinnor som var i eller hade passerat klimakteriet. 46 tumörer diagnostiserades hos kvinnor yngre än 30 år. Även män kan insjukna i bröstcancer och år 2017 diagnostiserades 40 fall hos 36 män. 

I Sverige erbjuds mammografi 

I Sverige bjuds kvinnor i åldern 40-74 år in till regelbunden bröstcancerscreening med mammografi. Dock upptäcktes 513 bröstcancertumörer hos kvinnor yngre än 40 år och 2 086 tumörer hos kvinnor 75 år eller äldre. Det innebär att en fjärdedel av alla bröstcancertumörer år 2017 upptäcktes hos kvinnor utanför screeningåldrarna. 

  • De senaste tio åren har ökningen varit i genomsnitt 2,4 procent per år, och de senaste 20 åren är ökningen 1,7 procent per år.
  • Risken att insjukna i bröstcancer före 75 års ålder är 9,9 procent, det vill säga en av tio kvinnor som är 75 år har eller har haft bröstcancer.
  • År 2017 avled 1 413 kvinnor och 14 män av sjukdomen. Drygt 109 000 personer som hade eller hade haft bröstcancer levde i Sverige i slutet av 2016. 

Bröstcancer – symtom, orsaker, behandling 

Hudcancer (exklusive malignt melanom och basalcellscancer) 

Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor, och den tredje vanligaste totalt, även när inte den allvarliga formen malignt melanom och den lindrigare basalcellscancern räknas med.

I gruppen övrig hudcancer, som redovisas här, är skivepitelcancer den vanligaste formen. År 2017 registrerades 3 192 fall av övrig hudcancer hos 2 910 kvinnor och 4 431  fall hos 3 876 män, totalt 7 623 fall hos 6 786 personer. 

Hudcancer är den diagnosgrupp som ökar mest. Ökningen är störst hos kvinnor, 5,2 procent årligen de senaste tio åren. För män har den årliga ökningen varit 4,2 procent de senaste tio åren. 

UV-strålning är en stor riskfaktor 

Den största riskfaktorn är en stor ackumulerad mängd UV-strålning mot huden. Det avspeglar sig i att drygt 90 procent av tumörerna diagnostiserades hos personer 65 år eller äldre.  

Dödligheten i hudcancer som inte är malignt melanom är låg, år 2017 avled 84 personer. Drygt 36 000 personer som hade eller hade haft hudcancer, malignt melanom och basalcellscancer undantagna, levde i Sverige i slutet av 2016. 

Hudcancer – symtom, orsaker, behandling 

Tjocktarmscancer

Tjocktarmscancer är den fjärde vanligaste cancerformen hos män och den tredje vanligaste hos kvinnor. Ungefär lika många män som kvinnor insjuknar. År 2017 upptäcktes totalt 4 637 tumörer hos 4 524personer, 2 324 hos 2 260 män och 2 313 hos 2 264 kvinnor. Knappt 80 procent var 65 år eller äldre vid insjuknandet. 

Tredje vanligaste orsaken till död i cancer 

  • Tjocktarmscancer har ökat med 0,4 procent årligen hos kvinnor de senaste 10 åren, medan det för männen ses en årlig minskning med 0,1 procent. 
  • Risken att insjukna före 75 års ålder är 2,2 procent för män och 2 procent för kvinnor, vilket innebär att 1 av 50 personer i 75-årsålderna har eller har haft tjocktarmscancer.
  • Sedan 2014 rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården inför ett allmänt screeningprogram för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i åldern 60-74 år. 

1 951 personer, 1 020 kvinnor och 931män, avled av tjocktarmscancer år 2017, vilket gör sjukdomen till den tredje vanligaste orsaken till död i cancer.  Drygt 34 000 personer som hade eller hade haft tjocktarmscancer levde i Sverige i slutet av 2016.

Tjocktarmscancer – symtom, orsaker, behandling 

Lungcancer

Lungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen hos män och den fjärde hos kvinnor. Totalt upptäcktes 4 169 tumörer, 1 997 hos 1 994 män och 2 172 hos 2 154 kvinnor. De flesta, 80 procent, var 65 år eller äldre vid diagnos men cirka 80 personer var yngre än 50 år. 

Risken att insjukna i lungcancer är starkt kopplad till rökvanor hos befolkningen under de senaste 50 åren. I dag insjuknar fler kvinnor än män och något fler kvinnor än män avlider av lungcancer. 

Insjuknandet bland kvinnor har ökat 

Insjuknandet bland kvinnor och har ökat med 2,4 procent de senaste 20 åren. Ökningen har dock planat ut och är de senaste tio åren 0,8 procent årligen. Hos män ses en årlig minskning både på 20 och 10 års sikt med 0,7 procent respektive 1,7 procent. 

Lungcancer är den cancersjukdom flest personer avlider av. 3 803 personer, 1 870 män och 1 933 kvinnor, dog av lungcancer 2017. Närmare 11 000 personer som hade eller hade haft lungcancer levde i Sverige i slutet av 2016.

Lungcancer – symtom, orsaker, behandling 

Malignt melanom i huden 

Malignt melanom är den femte vanligaste cancerformen hos både kvinnor och män. Malignt melanom är den allvarligaste av hudens tre vanliga cancerformer. År 2017 upptäcktes 4 075 tumörer, 2 152 tumörer hos 2 053 män och 1 923 tumörer hos 1 880 kvinnor. Nästan 60 procent av fallen diagnostiseras hos personer äldre än 65 år, men tumörformen är relativt vanlig hos yngre. 2017 inträffade 280 fall hos personer yngre än 40 år, 183 hos kvinnor och 97 hos män.

Cancerdiagnos som ökar mest 

Den största riskfaktorn för malignt melanom i huden är solens UV-strålning där våra sol- och semestervanor spelar stor roll. Insjuknandet varierar i landet och är större i de södra länen än i de mer solfattiga norra. Malignt melanom hör till de cancerdiagnoser som ökar mest. De senaste tio åren har den årliga ökningen varit 4,2 procent årligen för män och 3,8 procent för kvinnor. 

År 2017 avled 290 män och 218 kvinnor av malignt melanom i huden. Drygt 43 000 personer som hade fått diagnosen levde i Sverige i slutet av 2016.

Malignt melanom – symtom, orsaker, behandling 

Cancer i urinblåsa och urinvägar

Cancer i urinblåsa och urinvägar är den tredje vanligaste cancerformen hos män och år 2017 upptäcktes 2 469 tumörer. Hos kvinnor är cancerformen betydligt ovanligare, den åttonde vanligaste med 881 registrerade tumörer.

Insjuknandet är alltså nästan tre gånger så högt hos män som hos kvinnor. En möjlig förklaring kan vara att män har utsatts och utsätts för mer toxiska ämnen i arbetslivet och genom tobaksrökning, ämnen som utsöndras via urinen och ger skador på urinvägarnas celler. 

  • Cancer i njurar och urinvägar har ökat med 1,6 procent årligen för både män och kvinnor de senaste tio åren.
  • År 2017 avled 870 personer av cancer i urinblåsa eller urinvägarna. Cirka 26000 personer som hade eller hade haft cancer i urinblåsa eller urinvägar levde i Sverige 2016.

Urinblåsecancer – symtom, orsaker och behandling