Nyheter
Publicerad
10 nov 2016
Anders Bjartell, överläkare och professor vid Lunds universitet. Foto: Charlotte Carlberg

Svampämne provas mot elak prostatatumör

Ett harmlöst ämne från en svamp tycks kunna döda aggressiva prostatacancerceller. Professor Anders Bjartell arbetar nu för att testa det hos de allra svårast sjuka.

Text: Helene Wallskär Illustration: Maj Persson

Den skålformade svampen Galiella rufa växer bland annat på ruttnande trä i de östra delarna av Nordamerika. Ur svampen utvinns det icke-giftiga ämnet galiella­lakton, eller g-lakton. Svampämnets cancerdödande egenskaper upptäcktes när forskare i Lund systematiskt gick igenom ämnen från växtriket för att hitta uppslag till nya cancerläkemedel, och såg att g-lakton kan döda de mest aggressiva typerna av prostata­cancerceller.

– Då patienter med prostatacancer lever längre tack vare bra bromsmediciner, blir det en allt större andel av patienterna som har en aggressiv form av sjukdomen. Det finns ett stort behov av nya läkemedel som kan hjälpa dem, säger Anders Bjartell, överläkare och professor vid Lunds universitet.

Han leder en grupp inriktad på translationell prostatacancerforskning, det vill säga forskning med ett ständigt utbyte mellan praktisk sjukvård och forskning, och där målet är att snabbt nå fram till bättre diagnostik och behandlingar för patienterna.

Gruppen samarbetar med kemister vid Lunds universitet för att utveckla konstgjorda varianter av svampämnet till ett läkemedel mot prostatacancer, och stöttas av bland andra Cancerfonden och Vetenskapsrådet.

Läkemedel som kan förlänga liv

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom och kan, i ett tidigt stadium, botas med operation eller strålning. När cancern spridit sig utanför prostatakörteln går sjukdomen inte längre att bota, men kan ofta under lång tid bromsas med hormonbehandling och cytostatika. Efter en varierande tid kan cancern emellertid bli motståndskraftig mot dessa behandlingar. Ett läkemedel som då på nytt kan bromsa sjukdomen skulle göra det möjligt att förlänga patienternas liv ytterligare – och det är ett sådant läkemedel Anders Bjartell hoppas att svampämnet g-lakton kan bli.

Ämnet dödar prostatacancerceller genom att binda till sig proteinet STAT3, som är överaktivt i vissa cancerceller och mycket viktigt för deras överlevnad.

Att blockera just proteinet STAT3 är en relativt ny strategi i det internationella sökandet efter bättre cancerläkemedel. Prostatacancer är inte den enda cancersjukdom där strategin tros kunna vara framgångsrik, det gäller även flera andra cancertyper som till exempel bröstcancer.


Den lilla molekylen g-lakton, som utvinns ur en svamp, har förmågan att blockera ett protein som är livsnödvändigt för prostatacancerceller.

Molekylen angriper roten till det onda

Forskare världen över testar flera substanser mot STAT3, men svampmolekylen som studeras i Lund har flera fördelar, enligt Anders Bjartell.

En är att den verkar ha få biverkningar, vilket tros bero på att den binder direkt till målproteinet, STAT3. Många andra cancerläkemedel binder i stället till ett protein på cellernas yta, som sedan förmedlar den blockerande signalen via flera steg, något som kan ge oönskade effekter på vägen.

Särskilt intressant, tycker Anders Bjartell, är att g-lakton inte bara dödar vanliga prostatacancerceller utan även cancerstamceller, en liten grupp celler som är ”roten till det onda”. Forskarna undersöker just nu också hypotesen att behandlingen, förutom sin direkta effekt på cancercellerna, även gör det svårare för dem att stå emot angrepp från kroppens eget immunförsvar.

Hindra sjukdomen från att utvecklas vidare 

Kemisterna i Lund har nu tagit fram små molekyler som är konstgjorda varianter av g-lakton. Dessa är effektivare än den naturliga varianten och har vissa egenskaper som gör att de kan fungera bra som läkemedel. 

Forskningen har hittills skett med hjälp av odlade prostatacancerceller och djurmodeller – och här har behandlingen kunnat stoppa 90 procent av metastaseringen, det vill säga spridningen av cancern. Men det krävs studier med stora grupper patienter för att veta om en ny medicin verkligen fungerar.

– Vårt mål är att inom tre år kunna börja med kliniska studier där läkemedlet testas hos patienter. Även om forskningen just nu handlar om behandling i sena och aggressiva stadier av prostatacancer, snuddar tanken lätt vid möjligheten att behandla i tidigare stadier. Genom att behandlingen blockerar även cancerstamceller skulle det teoretiskt sett kunna bli möjligt att stoppa en begynnande spridning och hindra sjukdomen från att utvecklas vidare, säger Anders Bjartell.

Han betonar att det är en lång väg kvar till ett färdigt läkemedel och att mycket kan hända på vägen.

– Men hittills ser allt väldigt lovande ut.


Ur Cancerfondens tidning Rädda Livet nr 3

Visa fler