Tanja Stocks har fått Cancerfondens Junior Investigator Award: en miljon kronor om året upp till sex år. Hon ska bland annat studera om fetma och hjärt-kärlrelaterade faktorer påverkar risken för spridd prostatacancer. Foto: Privat/Melker Dahlstrand
Nyheter
Publicerad
4 sep 2018
Författare
Jenny Ryltenius

Ny studie ska ge bättre hälsoråd vid prostatacancer

Ett forskningsprojekt finansierat av Cancerfonden kan ge svar på vilka som riskerar att drabbas av aggressiv prostatacancer – och vad man själv kan göra för att minska risken. Studierna leds av forskaren Tanja Stocks, som beskriver anslaget som helt avgörande. Pengarna täcker det mesta av hennes lön i sex år och betyder att hon kan starta en egen forskningsgrupp.

Trots att prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män vet man inte mycket om riskfaktorer för sjukdomen utöver hög ålder, ärftlighet och viss etnicitet. Förhållandevis lite är känt om vilka åtgärder en person själv kan vidta för att minska risken för prostatacancer – eller för att påverka prognos om man väl har drabbats av sjukdomen.

– Jag ska ta reda på om det finns ett samband mellan vanliga livsstilsrelaterade hälsoproblem som fetma och högt blodtryck, i relation till risk för, och prognos vid, prostatacancer. Målet med forskningen är att vården ska kunna ge mer vetenskapligt belagda hälsoråd, säger Tanja Stocks, som är docent i epidemiologi vid Lunds Universitet.

Hur hänger blodkärl och prostata ihop?

Studier på cellnivå har pekat mot att fetma och ”kardiometabola” faktorer som påverkar hjärta och kärl, till exempel högt blodtryck, höga blodfetter och högt blodsocker, stimulerar tillväxten av cancertumörer i prostatan. Men det saknas bevis från studier baserade på många människor, så kallade populationsstudier. Fram tills nu har ingen undersökt en så stor befolkningsgrupp – och på sådan detaljnivå – som Tanjas forskningsgrupp kommer att göra.

Till sin hjälp har de redan publicerade studier där män deltagit i hälsoundersökningar. Dessa kommer forskarna att koppla till det nationella prostatacancerregistret och andra nationella register. De kommer bland annat att gå tillbaka i register och ta reda på tidiga hälsodata och jämföra grupper av män som utvecklat prostatacancer med de som inte fått sjukdomen. Bland män med prostatacancer jämförs också män med olika överlevnad i förhållande till hälsodata.

– I tidigare studier av prostatacancerprognos har man tittat på vikt och kardiometabola faktorer vid tidpunkten för när diagnosen ställdes, men då kan ju cancern redan ha påverkat vikten och man vet inte säkert vad som är orsak och verkan. I våra prognostiska studier kommer vikt och metabola faktorer att vara uppmätta innan tidpunkten för prostatacancerdiagnos, säger Tanja.

Ärftlighetens roll kartläggs

Det är sedan tidigare känt att ärftlighet är en riskfaktor för prostatacancer och en del i projektet är därför att undersöka hur ärftlighet samverkar med fetma och hjärtrelaterade riskfaktorer.

– Hypotetiskt sett borde man ha en högre risk om man både har ärftlig risk och är överviktig. Men är det en additiv risk, det vill säga fördubblas risken eller blir den ännu högre? Det blir spännande att se, säger Tanja.

Svaret kan leda till att man i framtiden vet vilken riskfaktor som är viktig att förebygga eller behandla. 

– Låt säga att det visar sig att ärftlighet i kombination med högt blodtryck mångdubblar risken, då behöver vi överväga att sätta in blodtryckssänkande behandling tidigt hos denna patientgrupp.

En delstudie i projektet kommer även att analysera genetisk information hos 5 000 personer med prostatacancer. Resultatet kommer att ge svar på om en viss typ av genetisk variant tillsammans med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, som till exempel fetma, har en extra dålig prognos. I förlängningen kan detta bidra till mer precisa livsstilsråd och behandling av prostatacancer.

– Sammanfattningsvis hoppas jag att mina studier kan leda till effektivare förebyggande åtgärder och mer individualiserad behandling och livsstilsråd till patienter med prostatacancer, säger Tanja Stocks.

Visa fler