Varje år börjar cirka 18 000 unga människor att röka.
Livsstil
Publicerad
23 jan 2015

"Inför ett slutdatum för tobaksrökning"

Cancerfonden anser att den svenska tobakspolitiken bör svara upp mot WHO:s krav i Tobakskonventionen och att det ska utarbetas en realistisk plan med målet att fasa ut tobaksrökningen.

Ladda ner vårt Intressepolitiska program

Tobaksrökning leder till för tidig död. Sedan 1960-talet har det varit känt att tobaksrök kan orsaka bland annat lungcancer, både hos den som röker själv och hos den som ofrivilligt får i sig röken. Listan på sjukdomar som rökningen orsakar kan göras lång.

Cancerfonden föreslår att:

• Exponeringsförbud införs. Tobaksförpackningar ska inte synas i butik.
• Varningsbilder införs på cigarettpaket och ska tillsammans med varningstext täcka minst 80 procent av cigarettpaketet.
• Cigarettpaket utformas neutralt och utan logotyper.
• Tobaksskatten höjs årligen.
• Förbud mot rökning på allmänna platser införs snarast.
• Slutdatum för tobaksrökning införs, förslagsvis år 2025.

I dag röker fortfarande mer än var tionde vuxen person i Sverige och varje år börjar cirka 18 000 unga människor att röka. Enskilda bör och kan få hjälp att sluta röka, men för att få effekter på samhällsnivå och förhindra nyrekrytering av rökare, krävs lagstiftning och andra myndighetsåtgärder.

Tobaksindustrins marknadsföring via paket och försäljningsställ blir allt viktigare då andra kanaler har begränsats. Tobak exponeras i så kallade ”power walls” som placeras synligt på försäljningsstället. Genom att ta bort den marknadsföringsmöjligheten och förvara tobaken i stängda skåp, så kallat exponeringsförbud, begränsas barns och ungdomars ofrivilliga tobaksexponering. Rapporter från Kanada visar att andelen unga rökare har minskat mest i de provinser som haft exponeringsförbud längst.

I Irland började ungdomsrökningen att sjunka efter att tobaken togs bort från kassorna. Stora varningstexter och avskräckande bilder på förpackningarna gör hälsovarningarna mer effektiva och neutralt utformade paket, det vill säga i bestämd färg och form och utan logotyper, tar bort möjligheten att locka med färg och form som associeras med flärd och lyx.

Prishöjningar är enligt forskning det viktigaste instrumentet för att minska tobaksbruket. Därför är en kontinuerlig höjning av tobaksskatten av största vikt. WHO:s rekommendation är minst 70 procent skatt på tobak och en årlig ökning med 5 procent över inflationen varje år.

Den som röker andas själv in en fjärdedel av röken. Resten sprids och gör personer i omgivningen till passiva rökare. Passiv rökning under en längre period innebär lika stora hälsorisker som för den aktive rökaren. Cirka 200 dödsfall i Sverige beräknas varje år bero på passiv rökning. Det behövs därför ett förbud mot rökning på allmänna platser, framför allt där barn riskerar att utsättas för passiv rökning.

Ett antal länder har antagit strategier för att fasa ut rökning från samhället. Nya Zeeland har fattat beslut om 2025 som slutdatum och Finland har satt 2040 som slutpunkt. Även Sverige måste tydligt formulera och kommunicera en nollvision för rökning, med ett årtal för när ingen längre väljer att röka, förslagsvis år 2025.