Bröst
Preklinisk forskning
Karolinska Institutet · 2016
Forskning
Sökande
Nordlund, Pär
Lärosäte
Karolinska Institutet
Institution
Inst f onkologi-patologi
Forskningsområde
Preklinisk forskning
Diagnosgrupp
Bröst
Summa
2 000 000 kr

CETSA baserade biomarkörer for cancerterapi och läkemedelsutveckling

Bakgrund

Misslyckanden i cancerterapi beror oftast på medfödd eller förvärvad resistens mot läkemedel. Resistensutveckling kan bero på processer som minimerar bindningen av ett läkemedel till sitt mål, men orsakas även av aktivering av cellulära vägar som gör att effekten av läkemedlets bindning till målproteinet kringgås. I klinisk cancerbehandling är processerna för resistensutveckling ofta okända och det finns ett akut behov av biomarkörer för att vägleda terapin i dessa situationer.

Beskrivning

Vi kommer att använda en ny metodik vi har utvecklat för att upptäcka kliniska biokemiska biomarkörer med potential att förbättra läkemedelsbehandlingar för olika cancerformer. Tekniken- Cellular Thermal Shift Analyser (CETSA, Martinez Molina, Science 2013 41, 84) - gör det möjligt att direkt kvantifiera biokemiska förändringar av proteiners aktiveringstillstånd i patientprover. CETSA mätningar av ”target engagement” gör det för första gången möjligt att direkt följa i vilken utsträckning ett läkemedel når och binder till det förväntade målet proteinerna i cancer.

Mål

De CETSA baserade biomarkörer som vi genererar i detta projekt kan sedan potentiellt användas för att optimera en personlig behandlingen för varje patient. Den kunskap som generas i projektet kan också leda till identifiering av nya målproteiner för cancerläkemedel.