Särskild satsning: Fellowship i cancerforskning inom primärprevention (3 år)

Anvisningar

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag.

Cancerfonden har ett digitaliserat ansökningssystem, Fenix. Fenix använder BankID och svenskt personnummer för identifiering och signering. Signering av ansökan sker digitalt av både prefekt och sökande direkt i Fenix. Sökande signerar ansökan sist, dvs efter det att prefekt signerat. 

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

Sista signeringsdag i ansökningssystemet Fenix för sökande är fredagen den 2021-06-15 kl. 15:00.

Bakgrund

Cancerfallen i Sverige fortsätter att öka. Sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats. Även om man korrigerar för ökad folkmängd och tar hänsyn till en förändrad åldersstruktur har cancerförekomsten ökat med cirka 40 procent.

Till viss del beror ökningen av cancerfall på förbättrad diagnostik och utökad screening för vissa cancerformer. Även påverkbara faktorer såsom miljö, infektioner, rökning, alkoholkonsumtion, ohälsosam kost, låg fysisk aktivitet, övervikt och fetma samt solvanor uppskattas ligga bakom den observerade ökningen.

Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan (IARC) beräknar att minst var tredje cancerfall i världen skulle kunna förebyggas genom att utnyttja dagens kunskap. Till exempel är övervikt och fetma kopplat till ökad risk för minst tretton olika cancerformer och är den näst största påverkbara orsaken till cancer efter rökning.

Trots detta är de bakomliggande orsakerna till att övervikt och fetma ökar risken för cancer ännu inte helt klarlagda. Det har även varit svårt att utveckla effektiva metoder för prevention, till exempel för rökning som idag orsakar ca 6000 cancerfall årligen i Sverige.

Syfte

Att främja cancerforskningen inom området primärprevention genom att ge forskare vid svenska institutioner möjlighet att, under tre års tid, ägna sig åt forskning inom detta område.

Anslaget kan också användas för att under del av eller hela perioden bedriva forskningsstudier vid en institution utomlands.

Sökandens forskningsprojekt ska vara inriktat mot primärprevention, dvs syfta till kunskap eller åtgärder som kan motverka eller förhindra att individer utvecklar cancer. 

Utlysningen riktar sig mot forskningsprojekt som är inriktade på primär prevention dvs  som syftar till kunskap eller åtgärder som kan motverka eller förhindra att individer utvecklar cancer. Forskare från olika discipliner välkomnas att söka inom detta breda område som bl. a kan omfatta studier av

 1. faktorer som påverkar risken att utveckla cancer, såsom livsstil och miljöfaktorer inklusive arbetsmiljö, arv och infektioner
 2. samspel mellan sådana faktorer, samt deras associerade verkningsmekanismer och biomarkörer;
 3. implementering av kunskap om redan kända faktorer för att åstadkomma effektiv primärprevention i samhället.  

Projekt som rör sekundär eller tertiär prevention, dvs tidig upptäckt av cancer eller att motverka återfall, omfattas dock inte av denna utlysning. 

Utlysningen gäller projekt inom samtliga dessa områden, där betydelsen för möjlig implementering i primärprevention inom överskådlig framtid är viktig för bedömningen.

Cancerfonden strävar efter att finansiera alla ansökningar som bedöms hålla hög kvalitet, men om detta ej är möjligt kommer forskningsnämnden att i den slutliga prioriteringen särskilt beakta ansökningar där forskningsprogrammet är inriktat på livsstilsfaktorer och/eller inkluderar interventionsstudier eller utveckling av metoder för effektiv prevention.

Fellowship kan sökas för anslag till egen lön motsvarande heltidsforskning, eller på deltid motsvarande 50–70% av heltid där övrig tid kan utgöras av till exempel kliniskt arbete, undervisning etc.

Ansökan kan göras av forskare som redan är verksamma inom området, men även av sådana som med särskild metodologi eller kunskap inom annat område kan bedriva projekt som är av betydelse för cancerforskning inom området primärprevention. 

Av juridiska skäl betalar Cancerfonden endast ut anslag till svenska universitet och högskolor.

Formella behörighetskrav 

Innehavare av lektors- eller professorstjänst är icke behörig att ansöka om Fellowship i cancerforskning inom området primär prevention. Undantag kan göras för sökande vilka innehar ett förordnade som biträdande universitetslektor (BUL), forskarassistent samt adjungerade professorer.

Sökande ska ha disputerat efter 1 juli 2006.   

Undantag från behörighetsregel efter disputationsdatum:

Respektive undantag ska ha ägt rum efter avlagd doktorsexamen. Fyll i din begäran i ansökningssystemet.

Undantag kan beviljas efter frånvaro på grund av:

 1. Sjukskrivning
  Undantag kan medges om sökande varit sjukskriven 50% eller mer under minst 30 kalenderdagar i följd. Intyg från arbetsgivarens HR/löneenhet eller Försäkringskassan bifogas.
 2. Föräldraledighet
  a) Sökande som fått barn och varit barnledig kan medges undantag med schablon om 275 kalenderdagar per barn. Intyg kan komma att begäras in.
  b) Alternativ till schablonavdrag ovan kan beviljas sökande som har haft en sammanhängande föräldraledighet på 100 % vilken överstiger 275 kalenderdagar. Detta måste styrkas av ett intyg från arbetsgivarens HR/löneenhet eller Försäkringskassan vilket omfattar hela den aktuella föräldraledigheten från dag ett.
 3. AT-tjänstgöring eller motsvarande obligatorisk praktik för att uppnå yrkeslegitimation 
  Intyg där datum, omfattning och typ av tjänstgöring anges ska bifogas ansökan.

Intyg från Försäkringskassan ska inte innehålla personuppgifter för barn.

Tid för innehav

Fellowship beviljas för högst tre år. Anslagsperioden påbörjas 1 januari året efter beslut. Om särskilda skäl föreligger kan anslagsperiodens start senareläggas, dock senast till 1 juli året efter beslut. 

Anslagets storlek

Anslagets storlek beräknas på 100 % av angiven lön (dock max 104 800/månad), semesterersättning (1,3 %) och löneavgifter (51,7 %). Anslaget inkluderar även förvaltande myndighets avdrag för indirekta kostnader (15,25%). 

Anslag för Fellowship på deltid beräknas utifrån angiven forskningstid (50–70%) där övrig tjänstgöring kan utgöras av till exempel kliniskt arbete eller undervisning.

Anslag för Fellowship för forskare på heltid till exempel inom grundforskning kan kombineras med max 20 procents bisyssla, exempelvis klinisk tjänstgöring. 

Cancerfonden ersätter resekostnader för anslagsinnehavaren och eventuella medföljande familjemedlemmar för en resa tur och retur i det fall en del av Fellowship tillbringas vid institution utomlands. Cancerfondens regler för resor ska följas. 

Anslagsinnehavarens faktiska lön fastställs av arbetsgivaren.

Bedömningsunderlag

Ansökan bedöms enligt nedanstående bedömningskriterier:

 • Vetenskaplig kvalitet
 • Sökandes kompetens
 • Relevans för primärprevention
 • Forskningsnämnden kommer också att särskilt beakta ansökningar där sökanden ämnar tillbringa en del av sitt Fellowship vid utrikes institution. 

Den svenska institutionen

Förutom sedvanlig bedömning av institution beaktas även institutionens inriktning avseende primärprevention.

I förekommande fall:

Den utländska institutionen

Vid bedömningen beaktas den utländska institutionens hittillsvarande och potentiella betydelse för cancerforskning inom primärprevention.

Till ansökan ska bifogas intyg eller inbjudan från utländsk institution. Intygen ska bifogas ansökan som PDF-filer. De ska skrivas under av respektive prefekt och bifogas bekräftelsen.

Bedömningsgruppen kan komma att kalla några av de sökande till intervju. 

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet kan författas på svenska eller engelska och får omfatta högst tio sidor inklusive referenser (teckensnitt 12 punkter, enkelt radavstånd, 2,5 cm marginal). 

Följande disposition rekommenderas:

 1. Specifik målsättning
  Kortfattad redogörelse för syftet med det föreslagna forskningsarbetet.
 2. Bakgrund
  Sammanfattning av egna och andras resultat inom forskningsområdet. 
 3. Arbetsplan och preliminära resultat
  Detaljerad beskrivning av hypotes(er), planerat arbete och eventuella preliminära resultat. Arbetsplanen ska även omfatta metodbeskrivning där det framgår att aktuell teknik/metodologi finns uppsatt och behärskas, eller på annat sätt är tillgänglig för det aktuella projektet. 
 4. Betydelse för cancerprevention
  Kort redogörelse för betydelsen som studien och den nya kunskapen förväntas ha för att motverka /förhindra uppkomst av cancer och när detta kan komma att implementeras.
 5. Litteraturreferenser
  Författare, arbetets titel, tidskriftens och årgång. Ta bara med de absolut väsentligaste referenserna.  

Praktiska anvisningar

Innehavare av anslag eller uppdrag från tobaksindustrin får ej samtidigt inneha anslag från Cancerfonden.

Signering av ansökan

När du är klar med din ansökan ska du sända ansökan till din prefekt genom att gå in under flik ”Förhandsgranska”, längst ner på sidan klickar du på ”Be om signering”, då sänds ansökan till din prefekt som tar del av ansökan och signerar den digitalt med BankID.

Observera att om du ändrar i ansökan efter det att du skickat den till prefekt för signering så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt eftersom ansökan är ändrad. Detta gäller oavsett vilken ändring som är gjord.

När prefekten signerat ansökan digitalt med BankID får du som sökande ett mail och ska då logga in och i din tur signera ansökan digitalt med BankID. 

Ansökans signeringstid

Ansökans signeringstid går ut 2021-06-15 2021 kl.15:00. 

Beslut

Beslut fattas vid forskningsnämndens sammanträde under november månad 2021. 

Ansökan

Ansökan görs i Cancerfondens nya ansökningssystem Fenix. Ansökan kan sparas och ändras tills dess att du har tryckt på knappen ”Be om signering”.

Ansökan kan inte signeras och lämnas in om inte samtliga flikar i ansökningsformuläret är grönmarkerade. 

Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens utgång.

Eventuell inbjudan från utländsk värdinstitution är obligatorisk om vistelse vid utländsk värdinstitution åberopas och bifogas ansökan. 

Bilagor

 • Fullständig publikationslista. Max 10 originalartiklar laddas upp i ansökan från vald publikationsdatabas.
 • Forskningsprogram, max 10 sidor.
 • Manuskript med originaldata max 3 stycken.
 • Om aktuellt: underlag för begäran om undantag.
 • Inbjudan från värdinstitutionen vid utlandsvistelse.

Övrigt 

Ändrade förhållanden under anslagstiden:

 • Ändrade anställnings- och finansieringsförhållanden ska omedelbart anmälas till Cancerfonden för omprövning av anslaget.
 • Forskare som tilldelats medel för tjänst kan behålla dessa medel om personen i fråga fortsätter sin verksamhet men under tiden befordras.
 • Forskare som tilldelats anslag för Fellowship i cancerforskning inom området primärprevention och under anslagsperioden söker och erhåller en tjänst utlyst av lärosätet (lektor, professor) kan inte behålla finansieringen från Cancerfonden.  

Undantag från ovanstående regel är forskare som under anslagsperioden: 

 • Förordnas till biträdande universitetslektor (BUL) eller forskarassistent där finansieringen från Cancerfonden kan behållas.

Adressändring

Den sökande/anslagsinnehavaren ansvarar själv för att aktuella universitets-/ institutions-, person- och kontaktuppgifter finns införda i Fenix sökandeportal.

Byte av förvaltande myndighet/institution

Vid överflyttning av anslag till annan förvaltande myndighet eller till annan institution vid nuvarande universitet/högskola ska ansökan om byte göras i Fenix med digital signering/godkännande från både nuvarande och mottagande prefekt. 

Rapportering (ekonomisk och vetenskaplig)

Senast tre månader (se kontrakt) efter dispositionstidens slut ska rapportering göras via Fenix. Överblivna medel ska återbetalas. Vetenskaplig rapport ska bifogas som pdf-fil.

Återkoppling efter beslut

Skriftligt utlåtande för tätgruppen kommer att finnas tillgängligt under respektive ansökan.

Frågor? 

Kontakta Enheten för forskning, telefonnummer 010 - 199 10 10 eller forskning@cancerfonden.se

Hantering av personuppgifter

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Anvisningarna som pdf

Ladda ner anvisningarna som pdf här