Cancervård

Artiklar
Publicerad
5 apr 2017

Onkologklinikerna kraftigt underbemannade

Välutbildad personal med relevanta yrkeskunskaper är cancervårdens viktigaste resurs. Forskningsframgångar med nya läkemedel, strålbehandling och annan vårdutveckling kommer inte patienterna till godo om det inte finns kompetent personal som kan ta emot dem och utföra behandlingarna.

En enkätundersökning som besvarats av samtliga verksamhetschefer inom onkologin ger en dyster beskrivning av personalläget i den svenska cancervården. På samtliga onkologkliniker utom en upplever verksamhetscheferna att det fattas personal. Störst är bristen på specialistsjuksköterskor. Två tredjedelar av klinikerna anser att personalsituationen har försämrats eller varit konstant dålig under de senaste fem åren. Vanligaste sättet att hantera underbemanningen är att låta personalen arbeta övertid.

Så drabbas patienten av personalbristen:

  • Överbelagda avdelningar
  • Stängda vårdplatser
  • Indragna patientbesök
  • Längre tid mellan återbesöken

Orimliga arbetsvillkor och kommande pensionsavgångar riskerar att förvärra bristerna inom bara några få år. Den stora ökningen av antalet människor i Sverige som drabbas av cancer och den tilltagande personalbristen är en ekvation som inte går ihop.

Ansvaret faller tungt på styrande politiker, sjukvårdshuvudmän och utbildningsväsen att snabbt arbeta fram strukturer och villkor som desarmerar den tickande bomb som personalsituationen inom cancervård och allmän sjukvård utgör. 

Utredningen som visar vägen

Kunskapen om det katastrofala personalläget inom sjukvården har funnits länge men konkreta åtgärder verkar dröja. För tillfället finns två spår som berör sjukvården i stort, och en plan som inriktar sig specifikt på cancervården.

I utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) finns en mycket grundlig analys och genomgång av sjukvårdens organisation, dels vilka resurser sjukvården har till sitt förfogande och dels hur dessa utnyttjas. Analysen mynnar ut i ett antal konkreta förslag i syfte att effektivisera nyttjandet av resurser.


Från oro till framtidstro
Avdelning 21 på Södersjukhuset i Stockholm är ett exempel som lyckats vända en länge nedåtgående spiral och lyckats ta kontrollen över personalsituationen. Läs hela artikeln här. 

Foto: Melker Dahlstrand

Utredningen riktar in sig på de strukturella problem som sjukvården dras med och som i högsta grad påverkar situationen för dem som arbetar där. Det handlar om allt från tydligare styrsystem till att hitta nya arbetssätt och möjlighet för personalen att bli mer delaktig i planeringen av sitt eget arbete.

Starkare nationell styrning

Bemanningskrisen inom den svenska sjukvården är en påminnelse om ett politiskt styrsystem som har svårt att hantera problem på nationell nivå. Landsting och regioners ansvar är begränsat till det egna geografiska området. Frågan om hur Sverige bättre ska hantera svårigheter i sjukvården som kräver nationella åtgärder måste högt upp på den politiska agendan.

Sverige behöver en uppdaterad cancerstrategi

För tio år sedan väckte bland andra Cancerfonden diskussionen om behovet av en nationell cancerstrategi. Argumenten var starka och en utredning tillsattes. Resultatet var ett inrättande av de sex regionala cancercentrumen, RCC, och den samordnande funktionen Regionala cancercentrum i samverkan.

Men det räcker inte. Det som har åstadkommits sedan RCC:s tillkomst har även tydliggjort allt som inte blivit gjort och som heller inte kan göras inom ramen för RCC:s uppdrag och mandat.

Det behövs en nationell cancerstrategi som omfattar många fler områden än dem som RCC verkar inom. Prevention, forskning, kompetensförsörjning och primärvård är problemhärdar där dagens RCC saknar mandat och kraft att åstadkomma förbättringar.

Läs hela kapitlet om Cancervård som pdf

Cancerfondsrapporten 2017

Regionala cancercentrum har medfört många förbättringar inom cancervården. Samtidigt är vården satt under stark press med bland annat personalbrist som ett akut problem. Antalet cancerfall fortsätter öka. För att hantera situationen krävs både snabba lösningar och en långsiktig strategi.

Läs hela Cancerfondsrapporten 2017

Ladda ner rapporten som pdf eller beställ ett exemplar.