Lungcancer

Artiklar
Publicerad
4 apr 2017

Dålig prognos och socialt stigma

Lungcancer skördar flest liv av alla cancerformer. Trots forskningsframsteg och flera nya behandlingar de senaste åren är överlevnaden låg. Fortfarande dör åtta av tio patienter av sin sjukdom. Den största anledningen är att sjukdomen oftast är i obotligt skede när den upptäcks.


Tobaksrökning är den i särklass största orsaken till lungcancer. Att sluta röka ger snabb effekt och minskar risken att insjukna.

Foto: Melker Dahlstrand

Varje år tar lungcancer mer än 3 600 personers liv i Sverige. Prognosen för lungcancer är sämre än för många andra cancersjukdomar. Årligen insjuknar cirka 4 000 personer i Sverige i lungcancer. Fem år efter diagnos lever endast cirka 15 procent av dem. Den viktigaste orsaken till den dåliga prognosen är att flertalet fall upptäcks i ett sent skede.

Trots att sjukdomen är både vanlig och allvarlig har det länge varit ganska tyst om lungcancer. Att rökning ligger bakom de flesta fall gör att många patienter känner skuld och skam över att ha en lungcancerdiagnos. De upplever att de möter en omvärld som stigmatiserar och signalerar att de får skylla sig själva som har drabbats.

Ökar bland kvinnor

Sjukdomen ökar bland kvinnor och sedan mer än 10 år tillbaka dör fler kvinnor i lungcancer än i bröstcancer. Förklaringen ligger främst i rökvanor. Bland män var rökning som vanligast under 1960- och 70-talen. För kvinnor nåddes toppen under 1980-talet. Förekomsten av lungcancer hos kvinnor ökar nu i takt med att kvinnor som rökt tidigare i livet blir äldre.

Nio av tio patienter med lungcancer är eller har varit rökare. Minskad tobaksrökning är därför den viktigaste åtgärden för att begränsa antalet fall av lungcancer. Förhoppningsvis införs snart nya regler som förbjuder exponering av tobaksförpackningar i butiker.

Nya behandlingar ger hopp


Kim Stevnsborgs deltagande i en klinisk studie ger honom en ny chans. Läs mer om en studie som väcker hopp.

Foto: Melker Dahlstrand.

På senare år har det dock börjat ljusna på̊ diagnostik- och behandlingsfronten. Bland annat har läkemedelsutvecklingen tagit fart och kliniska prövningar pågar på̊ flera bromsmediciner. Dagens lungcancerpatienter omhändertas med bättre diagnostiska metoder och kan erbjudas flera helt nya behandlingar. Lungcancer är idag en av de cancerdiagnoser där läkemedelsutvecklingen är som snabbast.

Ojämlik vård och långa väntetider

Men trots de senaste årens framsteg finns många utmaningar och problem inom lungcancervården. De regionala skillnaderna är stora, och få landsting når upp till de högsta målnivåerna i det Nationella lungcancerregistret. Alltför många når inte ens upp till den lägre målnivån. Framför allt måste primärvården bli bättre på tidig upptäckt.

Tidig upptäckt har stor påverkan på huruvida lungcancer går att bota eller inte, och vilken livsförlängande behandling som är möjlig. En av de tydligaste bristerna i lungcancervården är de alltför långa ledtiderna mellan de olika ”stationerna” i vårdkedjan.

Lång väntan på exempelvis diagnosbesked eller beslut om behandling är inte bara psykiskt påfrestande för patient och närstående, det kan också ha en avgörande betydelse för behandlingsresultatet.

Screening diskuteras

Screening för lungcancer har diskuterats länge, men först på̊ senare år har tillräckligt bra diagnostiska metoder utvecklats. En grupp nordiska lungcancerexperter har senaste året försökt att ta fram en modell för hur lungcancerscreening skulle kunna gå̊ till. Screeningen skulle handla om att regelbundet undersöka en riskgrupp: Personer som röker eller har rökt under lång tid.

Läs hela kapitlet Lungcancer (pdf)

Cancerfondsrapporten 2017

Regionala cancercentrum har medfört många förbättringar inom cancervården. Samtidigt är vården satt under stark press med bland annat personalbrist som ett akut problem. Antalet cancerfall fortsätter öka. För att hantera situationen krävs både snabba lösningar och en långsiktig strategi.

Läs hela Cancerfondsrapporten 2017

Ladda ner rapporten som pdf eller beställ ett exemplar.