Kvalitet och effektivitet

Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation. Cancerfonden lägger stor vikt vid att säkerställa en så hög effektivitet som möjligt och hålla insamlingskostnaderna nere.

20 augusti 2012

(Upp)

Cancerfondens fyra nyckelområden

Forskning räddar liv

Cancerfonden finansierar endast den främsta cancerforskningen. Det långsiktiga målet är att kunna avsätta 500 miljoner kronor per år till forskning, och därmed kunna finansiera all högkvalitativ cancerforskning som ansöker om bidrag.

1/3 av all cancer kan förebyggas

Risken att drabbas av cancer kan minskas genom hälsosamma vanor när det gäller rökning, alkohol, sol, kost och motion.

Tidig upptäckt är livsviktig

All cancer ska diagnostiseras så tidigt att den kan behandlas framgångsrikt.

Jämlik cancervård

Alla i Sverige ska få den bästa vården utifrån sina förutsättningar.

Framsteg inom dessa fyra områden tar oss närmare visionen att besegra cancer. En förutsättning för att lyckas är att organisationens arbete bedrivs effektivt och att det genomsyras av kvalitetstänkande och ständiga förbättringar.

(Upp)

Mål och resultat 2013

Målet för verksamhetens intäkter under året var 488 miljoner kronor. Utfallet blev 511 miljoner kronor. 2013 avsatte Cancerfonden 412 miljoner kronor (inklusive administration) till svensk cancerforskning. Det är 9 miljoner mer än året innan. Cancerfonden avsatte också 46 miljoner kronor till opinionsbildning och kunskapsspridning. Totalt avsattes därmed 458 miljoner kronor till organisationens ändamål. Vilket är 14 miljoner kronor mer än föregående år.

Ett av Cancerfondens mål har varit att organisationens insamlings- och administrationskostnader endast ska utgöra 15 procent. av de totala intäkterna senast 2015. Tack vare högre intäkter och lägre insamlings- och administrationskostnader än beräknat uppnådde vi detta mål redan 2012. Under året användes endast 12,9 procent (så kallat SI-tal) av insamlade medel till insamlingsarbete och administration. Motsvarande siffra 2012 var 14,9 procent. Ju lägre SI-tal, desto större del av en gåva går till Cancerfondens ändamål.

(Upp)

Extern kontroll

Cancerfondens insamlingsarbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll bevakar givarnas intressen. En av deras uppgifter är att kontrollera ideella föreningar, stiftelser och trossamfund och sedan avgöra vilka som får inneha ett 90-konto hos Plusgirot eller Bankgirot. Ett 90-konto är för givarna en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Svensk Insamlingskontroll godkänner upp till 25 procent i insamlings- och administrationskostnader för att tillåta ett 90-konto. Med 12,9 procent ligger Cancerfonden alltså med god marginal under SI:s procentgräns, vilket gör oss till en av Sveriges mest effektiva insamlingsorganisationer.

Cancerfonden är också medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, som arbetar för etisk och professionell insamling bland allmänheten. Det innebär bland annat att de motarbetar oseriösa insamlingar. Rådets ledord är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. En av FRIIs uppgifter är att utbilda landets insamlare och höja kvaliteten i insamlingsarbetet. 2009 införde FRII en kvalitetskod för sina medlemmar i syfte att öka transparens och öppenhet. I dag redovisar alla medlemmar resultat, strategier och uppföljning i en effektrapport (pdf).

Sedan 2003 är Cancerfonden certifierad enligt ISO 9001:2000 som är en internationell kvalitetsstämpel för företag och organisationer. Certifieringen innebär att en oberoende part årligen granskar våra arbetsprocesser och därefter intygar att verksamheten motsvarar standardens krav.

Cancerfonden granskas av auktoriserade revisorer från KPMG. De granskar bokslut, årsredovisning och den interna kontrollen, det vill säga förvaltning och löpande redovisning.

Synpunkter och klagomål från allmänheten

Vi vill alltid förbättra oss och tar gärna emot era synpunkter och klagomål. Det är viktig information för att vi ska kunna bli bättre. Det går bra att skriva till info@cancerfonden.se eller ringa till vår växel på 020-59 59 59.

Rapportering av misstänkta oegentligheter

Finns det orsak att misstänka oegentligheter angående Cancerfondens verksamhet går det att skriva brev till Advokatfirman Lindahl. Du som skriver kan välja att vara anonym. Lindahl kan dock behöva komma i kontakt med dig, om något är oklart eller om du som anmälare behöver rådfrågas, så vi ber dig därför att skriva dina kontaktuppgifter.

Postadress: Advokatfirman Lindahl
Box 1065, 101 39 Stockholm. Märk kuvertet "Cancerfonden".

(Upp)

Intern kontroll

Vi genomför också årligen en internrevision där organisationen bland annat kontrollerar att processer och riktlinjer är aktuella och efterlevs.

Cancerfondens organisation genomsyras av ett kvalitetsmedvetande. Varje tertial gör ledningen en större uppföljning av verksamheten. Det innebär bland annat att ledningen tar upp eventuella avvikelser från verksamhetsplanen, går igenom rapporter från projekt samt gör en riskanalys inför framtiden. Ledningen gör också en genomgång av leverantörer för att säkerställa att de interna leverantörsreglerna följs.

Cancerfonden har rutiner för hur inköp och upphandlingar ska göras för att minimera risken för oegentligheter, till exempel jäv. Organisationen har också en automatiserad attestordning integrerad med ekonomisystemet för godkännande av fakturor och andra betalningar.

Intern rapportering av överträdelser

Om en medarbetare misstänker att någon har begått en överträdelse av regler eller lag, ska man i första hand använda sig av Cancerfondens normala informations- och rapporteringskanaler. Det innebär att överträdelse i första hand ska rapporteras till närmaste chef.

Whistleblower

Whistleblowing är en intern funktion. Den ska, till skillnad från normal rapportering av överträdelser, endast användas om misstankarna gäller en ledande befattningshavare eller annan nyckelmedarbetare inom Cancerfonden och om man befarar att anmälan inte kommer att tas om hand om den görs enligt normala informations- och rapporteringskanaler. Cancerfonden har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att ta emot anmälningarna och se till att de hamnar hos rätt person.

Här hittar du Cancerfondens uppförandekod.

(Upp)

Cancerfondens forskningsnämnd

Forskningsnämnden har av styrelsen utsetts att ansvara för anslagsutdelningen och har under 2012 haft tre sammanträden (två ordinarie och ett extra för att diskutera valberedningens förslag till ny forskningsnämndsordförande). De nio prioriteringskommittéerna har haft var sitt sammanträde då man bedömt ansökningar om forskningsprojekt, forskarmånader för kliniskt verksamma och planeringsgrupp.

Forskningsnämndens arbetsgrupper har under året berett ansökningar inom kategorierna Senior Investigator Award, Young Investigator Award, klinisk cancerforskartjänst (50 %) och postdoktortjänst. Dessutom har ansökningar om anordnande av kongress, resa (tre månader eller kortare tid) samt stipendier för vårdpersonal behandlats.

Anordnande av kongress beslutas av forskningsnämndens arbetsutskott. Resa och stipendier för vårdpersonal behandlas av det vetenskapliga sekretariatet och beslutas av forskningsnämndens ordförande. Cirka 900 ansökningar behandlades under året.

(Upp)

Cancerfondens finansnämnd

Cancerfondens uppgift är långsiktig. Fondkapitalets främsta uppgift är att säkerställa Cancerfondens forskningsåtaganden på lång sikt, även om fondkapitalet skulle minska på grund av ogynnsamma värdeförändringar på värdepappersmarknaderna eller om verksamhetens ekonomi skulle drabbas av oförutsedda påfrestningar. Målet på kort sikt är att varje år inflationsskydda Cancerfondens forskningsanslag och i vart fall undvika anslagsminskningar. Här hittar du Cancerfondens placeringspolicy.

Marknadsvärdet på Cancerfondens värdepapper, som uppgick till 1 302 miljoner kronor vid årets utgång. Det totala kapitalet, det vill säga marknadsvärdet på samtliga finansiella placeringar inklusive likvida medel, uppgick till 1 883 miljoner kronor vid årets utgång.

Siffror och fakta är hämtade från Cancerfondens årsberättelse.

20 augusti 2012